Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής δημόσιος διαγωνισμός αρ. 5/2023 «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου», στο πλαίσιο υλοποίησης του ενταγμένου στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 "Προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών για την επέκταση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου" του χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο "TheRout_Net"» (Κωδικός MIS: 5041731).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι έξι (26) προθηκών έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων, αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών και ανοιγόμενων, κλιματιζόμενων των οκτώ  (8) εξ αυτών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ ΔΑΜΕΕΠ/ ΤΑΜΣ/ 175285/ 122769/ 3107/ 1698/ 04.04.2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6Ο1Β4653Π4-Ψ4Θ) Έγκριση της Μουσειολογικής - Μουσειογραφικής μελέτης για την επέκταση της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 403.225,81€, ΦΠΑ : 96.774,19 €).

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Ευρωπαϊκής Ένωση, του Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) (Τομέας: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2014-2020 - Ελλάδα-Ιταλία) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" με ακρωνύμιο TheRout_Net, Κωδικό ΟΠΣ: 5041731 και Κωδικό Έργου 2019ΣΕ31460005 της ΣΑΕ 314/6 (στον Α.Λ.Ε. 2410289001 "Αγορές λοιπών υλικών").

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023 και τοπική ώρα 16:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  189875 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις