Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Date:

26/10/2020 - 30/11/2020

Start time:

10/26/2020

Related services:

Subject:

Information for Citizens:

​Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
Προϋπολογισμός: 231.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 07-12-2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30-11-2020​​

Publication Date:

10/26/2020

Year:

2020
 
Calendar
Events