Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το Υποέργο 2: «Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» στο πλαίσιο του έργου «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030395

​CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
Προϋπολογισμός: 231.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 07-12-2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30-11-2020​

Ημερομηνία:

26/10/2020 - 30/11/2020

Τόπος:

  • Μυτιλήνη, Λέσβου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
Προϋπολογισμός: 231.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 07-12-2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30-11-2020​​

Ημερομηνία Έκδοσης:

26/10/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις