Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Date:

05/11/2019 - 16/12/2019

Start time:

11/5/2019

Related services:

Subject:

Information for Citizens:

​Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Εξαίρεση αποτελεί το αναλυτικό κείμενο της τεχνικής περιγραφής (συνοπτικό υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) συνοδευόμενο από τα εγκεκριμένα σχέδια της προμελέτης. Η αναθέτουσα αρχή θα τα παρέχει στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους ύστερα από σχετικό αίτημά τους (βλ. παρ. 2.1.2 της παρούσας).

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, ΤΚ 45221, Ιωάννινα. 

Τηλ. 2651001051-53, 2651082113. 

Fax 2651001052

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efaioa@culture.gr

Πληροφορίες: Ν. Κυραμάριος, Π. Κατσούδας.

Publication Date:

11/4/2019

Year:

2019
 
Calendar
Events