Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προκήρυξη αρ. 6/2019 (ΕΦΑ Ιωαννίνων) Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση μεταφοράς φορτίων (γερανογέφυρα)" στο πλαίσιο του έργου "Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης "

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών μεταφοράς φορτίων (γερανογέφυρα), επί του κοίλου του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, με σκοπό την αποξήλωση ακι μεταφορά τωμ αρχιτεκτονικών μελών (εδωλίων, βαθμίδων κλιμάκων ή πλακών διαδρόμου) από το κοίλο προς το εργοτάξιο προς συντήρηση και στη συνέχεια η μεταφορά και επανατοποθέτηση στην επιλεγμένη, σύμφωνα με την εγκερκιμένη μελέτη, θέση πάλι στο κοίλο του θεάτρου.​​

Ημερομηνία:

05/11/2019 - 16/12/2019

Τόπος:

  • Δωδώνη, Ιωαννίνων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Διενέργεια διαγωνισμού

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Εξαίρεση αποτελεί το αναλυτικό κείμενο της τεχνικής περιγραφής (συνοπτικό υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) συνοδευόμενο από τα εγκεκριμένα σχέδια της προμελέτης. Η αναθέτουσα αρχή θα τα παρέχει στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους ύστερα από σχετικό αίτημά τους (βλ. παρ. 2.1.2 της παρούσας).

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, ΤΚ 45221, Ιωάννινα. 

Τηλ. 2651001051-53, 2651082113. 

Fax 2651001052

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efaioa@culture.gr

Πληροφορίες: Ν. Κυραμάριος, Π. Κατσούδας.

Ημερομηνία Έκδοσης:

04/11/2019

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις