Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών Νέας Μόνιμης Έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους

​Η ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ διενεργεί Διεθνή Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος  του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών Νέας Μόνιμης Έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους», της Πράξης «Sub.3.27 Νέα Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5210738), προϋπολογισμού 1.370.967,74 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 329.032,26 ., συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 1.700.000,00 .

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

10η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59 μ.μ. στην ηλεκτρονική πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     ΚΑΙ    ΩΡΑ    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

14 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.


Ημερομηνία:

09/04/2024 - 10/05/2024

Τόπος:

  • Ναύπλιο, Αργολίδας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

09/04/2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις