Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Microsoft.SharePoint.SPException: Exception from HRESULT: 0x80131904 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetListItemDataWithCallback2(IListItemSqlClient pSqlClient, String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pPagingPrevCallback, ISPDataCallback pFilterLinkCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback, ISPDataCallback pRowCountCallback, Boolean& pbMaximalView) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListItemDataWithCallback2(IListItemSqlClient pSqlClient, String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pPagingPrevCallback, ISPDataCallback pFilterLinkCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback, ISPDataCallback pRowCountCallback, Boolean& pbMaximalView) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListItemDataWithCallback2(IListItemSqlClient pSqlClient, String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pPagingPrevCallback, ISPDataCallback pFilterLinkCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback, ISPDataCallback pRowCountCallback, Boolean& pbMaximalView) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureListItemsData() at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.get_Count() at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewYpiresia.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\depot_svn\Yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\ViewYpiresia.cs:line 129 at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewYpiresia.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\depot_svn\Yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\ViewYpiresia.cs:line 33
​​
More​​
​​​
Monuments
 
Calendar
Events