Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


​Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής​

Προϋπολογισμός: 212.822,58 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 20-09-2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13-09-2021​

Date:

06/08/2021 - 13/09/2021

Start time:

8/6/2021

Related services:

Subject:

Publication Date:

8/6/2021

Year:

2021
 
Calendar
Events