Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Date:

18/10/2018 - 28/11/2018

Start time:

10/18/2018

Related services:

Information for Citizens:

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 65508. 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, ΤΚ 45221, Ιωάννινα
 2. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕΕΕ): Ημερομηνία αποστολής 15-10-2018
 3. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
 4. Είδος διαδικασίας: Διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 5. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, ΤΚ 45500, Δωδώνη, Νομός Ιωαννίνων
 6. Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 7. Κωδικός NUTS:EL 543
 8. Αντικείμενο διαγωνισμού: Η προμήθεια ασβεστολίθου 
 9. Κωδικός CPV: 44921300-5
 10. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 65.600,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
 11. Αρμόδιος για πληφορορίες: Α. Κάλλιοση, Α. Κούτσιανου
 12. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651001053, 2651082113, 2651082213. 
 13. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efaioa@culture.gr

Year:

2018
 
Calendar
Events