Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης φάση Α΄: Ασβεστόλιθος στο πλαίσιο της πράξης "Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης

Προμήθεια ασβεστολίθου,λ ως υλικού συμπλήρωσης - ​αποκατάστασης των μελών του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης. ​

Ημερομηνία:

18/10/2018 - 28/11/2018

Τόπος:

 • Δωδώνη, Ιωαννίνων

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 65508. 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, ΤΚ 45221, Ιωάννινα
 2. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕΕΕ): Ημερομηνία αποστολής 15-10-2018
 3. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
 4. Είδος διαδικασίας: Διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 5. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, ΤΚ 45500, Δωδώνη, Νομός Ιωαννίνων
 6. Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 7. Κωδικός NUTS:EL 543
 8. Αντικείμενο διαγωνισμού: Η προμήθεια ασβεστολίθου 
 9. Κωδικός CPV: 44921300-5
 10. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 65.600,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
 11. Αρμόδιος για πληφορορίες: Α. Κάλλιοση, Α. Κούτσιανου
 12. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651001053, 2651082113, 2651082213. 
 13. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efaioa@culture.gr

Έτος:

2018
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις