Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων (ΔΑΑΜ) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας καθορίζονται στο ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28-08-2014) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", άρθρο 31. Στις αρμοδιότητές της εμπίπτουν τα αρχαία μνημεία, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη ρωμαϊκή περίοδο. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων είναι ο συντονισμός, η εποπτεία και η εναρμόνιση των έργων και των δραστηριοτήτων για την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη των αρχαίων μνημείων.
Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών Αρχαίων Μνημείων
β) Τμήμα Έργων
γ) Τμήμα Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου
δ) Τμήμα Λίθου
Το πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας διέπεται εν γένει από το άρθρο 24, παραγρ. 1 και 6 του Συντάγματος, καθώς και από τις διατάξεις του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Οι διαδικασίες ανάθεσης, επίβλεψης και υλοποίησης δημόσιων συμβάσεων (μελετών, υπηρεσιών και έργων), καθώς και η ένταξη και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προγραμματικών συμβάσεων, που αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Έργων της ΔΑΑΜ, διέπονται από την αντίστοιχη κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
Οι μελέτες και τα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίων μνημείων ακολουθούν τις αρχές και τις κατευθύνσεις διεθνών συμβάσεων και χαρτών, που έχουν επικυρωθεί από την Ελλάδα, όπως π.χ. η Χάρτα της Βενετίας (ICOMOS, Βενετία 1964), η Σύμβαση Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, Παρίσι 1972), η Διακήρυξη του Άμστερνταμ για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά (Άμστερνταμ 1975) και το Ντοκουμέντο για την αυθεντικότητα (UNESCO, ICCROM and ICOMOS, Νάρα, 1994).
 
Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων περιλαμβάνεται η προστασία, η αποκατάσταση και η ανάδειξη αρχαίων μνημείων, καθώς και δράσεις που απορρέουν από τον επιτελικό χαρακτήρα της Υπηρεσίας, όπως:
-Ο έλεγχος μελετών από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών, η συνδρομή στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων για τη βελτίωση και εξειδίκευση των μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης αρχαιολογικών έργων, κυρίως μείζονος σημασίας, καθώς και η συνέργεια με Υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων.
-Η ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και η διαχείριση έργων προστασίας και ανάδειξης μνημείων που αποτελούν αντικείμενο του Τμήματος Έργων.
-Οι δράσεις του Τμήματος Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου (οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων, συμμετοχή στις διαδικασίες σύνταξης του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, φωτογραμμετρική αποτύπωση μνημείων) που συνεισφέρουν σημαντικά στο έργο του Υπουργείου.
-Οι δράσεις του Τμήματος Λίθου σε μνημεία όλης της Ελληνικής επικράτειας, που αντιστοιχούν εν πολλοίς με αυτές πρότυπου ερευνητικού κέντρου (συνθέσεις υλικών, κυρίως κονιαμάτων, εργαστηριακή έρευνα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, προγράμματα μελέτης ανασκαφικής κρούστας, συνεργασίες με άλλους φορείς για μελέτη κεραμικής, χρωμάτων, ανάπτυξης μεθόδων αντιμετώπισης μικροοργανισμών).

Προϊστάμενος:

Βλαχούλης Θεμιστοκλής
email προϊσταμένου: thvlachoulis@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 12, 105 61 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3232922
Φαξ: +30 210 3242509


E-mail: daam@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Ώρες Λειτουργίας Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας:
07.30-15.30
 
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας μελέτης αρχειακού υλικού:
Οι ενδιαφερόμενοι για τη μελέτη αρχειακού υλικού της ΔΑΑΜ (μελέτες, σχέδια, φωτογραφίες, διοικητική αλληλογραφία) θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, στην οποία να αναφέρονται α) τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, καθώς και η ιδιότητα του ενδιαφερόμενου (κλάδος, επάγγελμα κτλ) β) σκοπός του αιτήματος (π.χ. μελέτη υλικού για την εκπόνηση εργασίας, μελέτης, για δημοσίευση κτλ) και γ) στοιχεία του αιτούμενου υλικού (τίτλος, έτος, περιεχόμενο κτλ).
Η ενσωμάτωση στοιχείων από το αρχείο της Διεύθυνσης σε εργασίες και δημοσιεύσεις θα συνοδεύεται από σχετική μνεία στους μελετητές και στην πηγή προέλευσης του υλικού.

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις