Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Microsoft.SharePoint.SPException: Exception from HRESULT: 0x80131904 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetList(String strUrl) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.LawsList.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\LawsList.cs:line 116 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.LawsList.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\LawsList.cs:line 144
 
Ημερολόγιο