Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. Δ. 132/1969 (ΦΕΚ 35/Α'/3.3.1969), άρθρα 2 παρ. 2, 3 παρ. 4
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 132/1969 

"Περί ιδρύσεως πολεμικού μουσείου"

(ΦΕΚ 35/Α'/3.3.1969) 

Άρθρο 2 


2. Ως αντικείμενα ενδιαφέροντα το Πολεμικόν Μουσείον ενδεικτικώς αναφέρονται όπλα καιπολεμικά όργανα, σημαίαι, λάβαρα και σήματα,πολεμικά λάφυρα, εικόνες μαχών, αναπαραστάσεις και χάρται ή διαγράμματα,αντικείμενα ανήκοντα εις διαπρέψαντας αγωνιστάς, εξέχοντας αιχμαλώτους πολέμου,ως και αναμνηστικά τοιαύτα, χειρόγραφα διαφωτίζοντα πολεμικά γεγονότα, βιβλία καιπάσης φύσεως έντυπα.

 

Άρθρο 3. 

4. Πολεμικά αντικείμενα ή κειμήλια των αγώνων τελούντα υπό την κατοχήν ή κυριότητα Δήμων, Κοινοτήτων, Μονών και ιδιωτών, δύναται κοινή συναινέσει να παρακατατίθενται προς φύλαξιν και έκθεσιν εις το Πολεμικόν Μουσείον άνευ μεταβολής των επί τούτων δικαιωμάτων. Τα εις χείρας όμως των ανωτέρω παραμένοντα δύναται να καταγράφωνται υπό του Πολεμικού Μουσείου και να χαρακτηρίζονται δια Β.Δ/τος, προκαλουμένου υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, ως "εθνικά κειμήλια", εφ' όσον δεν έχουν χαρακτηριστεί ως "αρχαία" υπό του Υπουργείου [Προεδρίας Κυβερνήσεως](1). Των ούτω χαρακτηρισθέντων "εθνικών κειμηλίων" απαγορεύεται η καταστροφή και η εξαγωγή εις το εξωτερικόν άνευ εγγράφου αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου. Αι ως άνω συλλογαί και κειμήλια υπάγονται υπό την εποπτείαν του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, ασκουμένην δια του Πολεμικού Μουσείου, όπερ έχει την ευχέρειαν να καθοδηγεί τα της συντηρήσεώς των και να υποβοηθή οικονομικώς.

 

Σημειώσεις
1. Ήδη Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Νεότερα μνημεία
 
Ημερολόγιο