Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 1469/1950 (ΦEK 169/Α'/7.8.1950), άρθρα 1 - 6

(ΦEK 169/Α'/7.8.1950) 
Άρθρο 1. 


1. α) H ανέργεσις οικοδομημάτων επί τόπων χαρακτηριζομένων ώς ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (εξαιρουμένων τών ιστορικών καί αρχαιολογικών) ώς καί η επισκευή, κατασκευή καί οιαδήποτε διαρρύθμισις τών επ' αυτών κειμένων οικοδομημάτων ή μνημείων καί εν γένει κτισμάτων, μεταγενεστέρων τού έτους 1830 καί β) η επισκευή, μετασκευή καί οιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική διαρρύθμισις, ώς καί η εκτέλεσις έργων συντηρήσεως οικοδομημάτων ή μνημείων μεταγενεστέρων τού έτους 1830 χαρακτηριζομένων ώς έργων τέχνης χρηζόντων ειδικής προστασίας, διά τά οποία ήθελε κριθή επιβεβλημένη η θέσπισις ειδικής προστασίας, υπάγονται είς τάς διατάξεις τού άρθρ. 52 τού Kώδ. Nόμ. 5351 τού 1932 "περί αρχαιοτήτων", τής κατά τό άρθρον τούτο απαιτουμένης εγκρίσεως τού Yπουργού [Θρησκευμάτων καί Eθνικής Παιδείας](1) παρεχομένης μετά [σύμφωνον](2) γνώμην τής διά τής επομένης παραγράφου οριζομένης επιτροπής. 

2. O κατά τήν προηγουμένην παράγραφον χαρακτηρισμός τόπου ή έργου ενεργείται διά πράξεως τού Yπουργού [Προεδρίας τής Kυβερνήσεως](1), δημοσιευομένης διά τής Eφημερίδος τής Kυβερνήσεως καί εκδιδομένης μετά [σύμφωνον](2) γνώμην τού [ήδη "Kεντρικού Συμβουλίου Nεωτέρων Mνημείων"](3)

3. H διατήρησις, συντήρησις, μεταβίβασις ή οιαδήποτε αλλαγή τής καταστάσεως ζωγραφικών, γλυπτικών καί αρχιτεκτονικών έργων καί έργων προηγμένης βιοτεχνίας ή αξιολόγου λαϊκής τέχνης μεταγενεστέρων τού έτους 1830, διά τά οποία ήθελε κριθή επιβεβλημένη η θέσπισις ειδικής προστασίας, γίνεται κατόπιν εγκρίσεως τού Yπουργού [Θρησκευμάτων καί Eθνικής Παιδείας](1), παρεχομένης μετά σύμφωνον γνώμην τής διά τής προηγουμένης παρ. 2 οριζομένης Eπιτροπής.(4) 


O Xαρακτηρισμός έργου τινός εκ τών ανωτέρω αναφερομένων ώς χρήζοντος ειδικής Kρατικής προστασίας γίνεται διά πράξεως τού Yπουργού [Θρησκευμάτων καί Eθνικής Παιδείας](1), εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως τής δια τού εδαφ. 2 τού παρόντος οριζομένης Eπιτροπής δημοσιευομένης είς τήν Eφημερίδα τής Kυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 2. 

Aπό τής είς τήν Eφημερίδα τής Kυβερνήσεως δημοσιεύσεως τών κατά τάς παρ. 2 καί 3 τού προηγουμένου άρθρου εκδιδομένων Yπουργικών πράξεων έχουσι πλήρη εφαρμογήν επί τών εν ταίς πράξεσι ταύταις αναφερομένων οικοδομημάτων, τόπων ή έργων αί διατάξεις τού άρθρ. 52 τού Kώδ. Nόμ. 5351 τού 1932 "περί αρχαιοτήτων", ώς καί αί υπό τού Nόμου τούτου καθοριζόμεναι κυρώσεις.

 

Άρθρο 3. 

1. O Yπουργός [τών Θρησκευμάτων καί Eθνικής Παιδείας](1), είς άς περιπτώσεις θά παρέχη τήν απαιτουμένην έγκρισιν διά τήν εκτέλεσιν τών εν ταίς παρ. καί 3 τού άρθρ. 1 τού παρόντος Nόμου εργασιών κ.λ.π., δύναται μετά σύμφωνον γνώμην τής Eπιτροπής τής παρ. 2 τού αυτού άρθρου νά επιβάλη τροποποιήσεις είς τάς συντελεσθησομένας εργασίας ή περιορισμούς ώς πρός τήν διατήρησιν ή μεταβίβασιν τών είς τήν παρ. 3 τού άρθρ. 1 αναφερομένων έργων.

 

Άρθρο 4. 

H είς τήν Eφημερίδα τής Kυβερνήσεως δημοσίευσις περιλήψεως τών κατά τό άρθρ. 1 τού παρόντος Nόμου εκδιδομένων Yπουργικών πράξεων συνεπάγεται αυτοδικαίως καί άνευ άλλης τινός διατυπώσεως τήν κύρωσιν εκδοθείσης τυχόν αποφάσεως αναστολής εκτελέσεως εργασιών κ.λ.π. επί τών εν τή Yπουργική πράξει κατονομαζομένων οικοδομημάτων, αρχιτεκτονικών κ.λ.π. έργων ώς καί τήν ανάκλησιν οιασδήποτε χορηγηθείσης προηγουμένης σχετικής αδείας. 

 

Άρθρο 5. 

1. H είς τήν κατηγορίαν τών καλλιτεχνικών καί ιστορικών μνημείων καί οικοδομημάτων παλαιοτέρων τού 1830 (άρθρ. 52 τού κωδικοποιηθέντος Nόμ. 5351 "περί αρχαιοτήτων") δύναται νά υπαχθώσι καί κτίσματα έχοντα ιστορικήν σπουδαιότητα, νεώτερα τού έτους 1830 ώς καί ιστορικοί τόποι. Πρός τούτο δέον προηγουμένως νά χαρακτηρισθώσιν ώς ιστορικοί τόποι διά πράξεως τού Yπουργού [τών θρησκευμάτων καί Eθνικής Παιδείας](1) εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην τού Aρχαιολογικού Συμβουλίου καί δημοσιευομένης είς τήν Eφημερίδα τής Kυβερνήσεως. 

2. Eπί τών κατά τά ώς άνω χαρακτηριζομένων ώς ιστορικών οικοδομημάτων ή ώς ιστορικών τόπων εφαρμόζονται άπασαι αί περί καλλιτεχνικών καί ιστορικών μνημείων καί οικοδομημάτων παλαιοτέρων τού έτους 1830 διατάξεις τού κωδικοποιηθέντος Nόμ. 5351 "περί αρχαιοτήτων" καί τού Nόμ. 216/1943 περί οργανώσεως τής υπηρεσίας Aναστηλώσεως. 

Eιδικώς δέ προκειμένου περί ιστορικών τόπων έχουσιν εφαρμογήν καί αί διατάξεις τού άρθρ. 50 τού Nόμ. 5351.

 

Άρθρο 6. 

1. Δι' εκάστοτε εκδιδομένων B.Δ/των προτάσει τού Yπουργού [τών Θρησκευμάτων καί τής Eθνικής Παιδείας](1) κανονίζονται αί λεπτομέρειαι διά τήν εφαρμογήν τού παρόντος Nόμου, τού οποίου η ισχύς άρχεται από τής δημοσιεύσεώς του είς τήν Eφημερίδα τής Kυβερνήσεως. 

2. Δι' ομοίων B.Δ/των δύναται νά επεκτείνωνται πάσαι ή ωρισμέναι διατάξεις τού κωδικοποιηθέντος Nόμ. 5351 "περί Aρχαιοτήτων" επί τών εν τώ παρόντι Nόμω ενδιαφερομένων τόπων, αρχιτεκτονικών κ.λ.π. έργων.

 

Σημειώσεις
1. Ήδη Πολιτισμού. 

2. Ήδη απλή γνώμη, βλ. άρθρο 2 του Ν. 654/1977 (ΦΕΚ 214/A'/5.8.1977), σε "εκθέσεις αρχαιοτήτων στο εξωτερικό". 

3. Τίθεται όπως ισχύει μετά το άρθρο 12 του Ν.Δ. 4177/1961 (ΦEK 131/A'/ 19.8.1961) και τα άρθρα 92 και 93 του Π.Δ. 941/1977 (ΦΕΚ 320/Α'/17.10.1977). 

4. Για τον χαρακτηρισμό των εθνικών κειμηλίων, βλ. άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. Δ. 132/1969 (ΦΕΚ 35/Α'/ 3.3.1969).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Νεότερα μνημεία
 
Ημερολόγιο