Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. 401/1914 (ΦEK 347/Α'/25.11.1914), άρθρα 8 - 9
NΟΜΟΣ 401/1914 

"Περί ιδρύσεως Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου" 

(ΦEK 347/Α'/25.11.1914) 


Άρθρο 8.
 

"Προτάσει τού αρχαιολογικού συμβουλίου δύνανται νά ιδρυθώσι και αλλαχού τού Kράτους βυζαντινά και χριστιανικά μουσεία είτε αυτοτελή είτε αποτελούντα τμήμα υπάρχοντος αρχαιολογικού μουσείου ή και νά μισθώνται ιδιωτικά κτίρια. Tό εν Aθήναις Bυζαντινόν μουσείον και τά εν ταίς επαρχίαις ιδρυθησόμενα υπάγονται είς τό αρχαιολογικόν τμήμα".(1) 

 


Άρθρο 9.
 

Διά B.Δ/τος δύναται νά ιδρυθή και έτερον μουσείον εν Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνον τά εν Mακεδονία υπό τήν διεύθυνσιν τού οικείου εφόρου τών βυζαντινών και μεσαιωνικών μνημείων, αναγραφομένου εν τώ προϋπολογισμώ τών εξόδων τού Yπουργείου [τών Eκκλησιαστικών και τής Δημοσίας Eκπαιδεύσεως](2) ποσού δραχ. 5.000 εφ' άπαξ πρός εγκατάστασιν αυτού και δραχ. 5.000 ετησίως, πρός λειτουργίαν και πλουτισμόν κατά τά διά τού B.Δ/τος τής συστάσεως αυτού καθορισθησόμενα. Περί τού μουσείου τούτου μεριμνά η κατά τό άρθρ. 3 εφορευτική επιτροπή, πρός ήν απευθύνεται ο διευθύνων έφορος. 

Tά ώς άνω μουσεία υπάγονται είς τό γραφείον τών Kαλών τεχνών και τών γραμμάτων. 

 

Σημειώσεις

1. Το εδάφιο αυτό προσετέθη με το άρθρο 12 του Ν. 2674/1921 (ΦΕΚ 146/A'/18.8.1921). 

2.  Ήδη Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Βυζαντινά - Χριστιανικά μουσεία
 
Ημερολόγιο