Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. 4823/1930 (ΦEK 245/Α'/18.7.1930), άρθρο 4 παρ. 4 - 6
NΟΜΟΣ 4823/1930 

"Περί ανεγέρσεως, επισκευής και συντηρήσεως αρχαιολογικών Μουσείων" 

(ΦEK 245/A'/18.7.1930) 
Άρθρο 4. 

4. "Tά ταξειδιωτικά πρακτορεία και οι διερμηνείς και εξηγηταί αρχαίων αναλαμβάνοντες τήν ξεναγίαν μεγάλων ομάδων ξένων επισκεπτών υποχρεούνται να ειδοποιώσιν εγκαίρως περί τού χρόνου τής επισκέψεως και τού αριθμού τών επισκεπτών τούς οικείους διευθυντάς τών μουσείων και εφόρους αρχαιοτήτων, οίτινες υποχρεούνται επίσης να παρέχωσι τάς αναγκαίας διευκολύνσεις ".(1) 
5. Xάριν τών ώς άνω ομαδικών επισκεπτών επιτρέπεται νά παρατείνωνται υπό τών διευθυντών τών μουσείων επί δίωρον πέραν τών κεκανονισμένων αί ώραι τής επισκέψεως και νά ανοίγωνται εν ανάγκη τάμουσεία και κατά τάς εξαιρεσίμους ημέρας μετ' άδειαν τού προϊσταμένου εφόρου ή τού Yπουργείου. 

6. Tαξιδιωτικά Πρακτορεία, διερμηνείς και εξηγηταί αρχαίων οδηγούντες τάς κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ομάδας ξένων είς επίσκεψιν τών μουσείων και τών αρχαιολογικών χώρων οφείλουσι νά δηλώσι κατά τήν επίσκεψιν τήν ιδιότητα τής ομάδος, εν περιπτώσει δέ δολίας αποκρύψεως ή αθεμίτου παρασιωπήσεως τής ιδιότητος ταύτης τής ομάδος διώκονται ποινικώς ώς αυτουργοί τού αδικήματος τής απάτης κατά τό άρθρ. 396 και επόμενα τού ποινικού Nόμου και τιμωρούνται υπό τού αρμοδίου πλημμελειοδικείου διά χρηματικής ποινής δραχ. 500 - 5.000, ή διά φυλακίσεως 3 ημερών έως 6 μηνών κατά τήν διαδικασίαν τών επ' αυτοφώρω πλημμελημάτων. Eν υποτροπή δέ τιμωρούνται μέ τάς αυτάς ποι νάς, και διατάσσεται διά τής αποφάσεως η στέρησις τής ασκήσεως τού επαγγέλματος από 6 μήνας έως 2 έτη. 

 

Σημειώσεις
1.Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 5350/1932 (ΦΕΚ 93/A').

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Ξεναγήσεις
 
Ημερολόγιο