Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τ. Α. Δ. αρ. 2 της 10.11.1978 / 5.5.1979 (ΦΕΚ 426/Β')
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ υπ' αριθ. 2 
της 10 Νοεμ. 1978 / 5 Μαΐου 1979
 

"Περί μέτρων τάξεως και ευκοσμίας εις τους Αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους κλπ."

(ΦΕΚ 426/Β') 

Άρθρο 1. 

Οι επισκέπται Μουσείων, Αρχαιολογικών χώρων, Βυζαντινών Μνημείων ή ιστορικών τόπων και Μνημείων καθοριζομένων ως τοιούτων υπό του Υπουργείου Πολιτισμού [και Επιστημών](1), οφείλουν να συμπεριφέρονται μετά της προσηκούσης προς το περιβάλλον κοσμιότητος, απαγορευομένων των φωνασκιών, των ασμάτων, της χρήσεως ραδιοφώνων, κασσετοφώνων ή μουσικών οργάνων, της λήψεως γεύματος, της κατακλίσεως επί του εδάφους ως και πάσης άλλης πράξεως ή παραλείψεως δυναμένης να διαταράξη την ησυχίαν ή να προσβάλει την ευταξίαν εντός των χώρων τούτων.

 

Άρθρο 2.

Απαγορεύεται η είσοδος εντός των ανωτέρω χώρων και τόπων ατόμων διατελούντων εν μέθη, όντων υπό την επήρειαν ναρκωτικών ουσιών ή προδήλως διατελούντων εις τοιαύτην ψυχικήν κατάστασιν, ώστε να υφίσταται βάσιμος υπόνοια ότι δυνατόν να προξενήσωσι βλάβας εις τους ως άνω χώρους ή να διαταράξωσι την εν αυτοίς ησυχίαν και τάξιν.

 

Άρθρο 3. 

Απαγορεύεται η απόρριψις οιουδήποτε αντικειμένου, ως και πάσα πράξις συντελούσα οπωσδήποτε εις την ρύπανσιν των χώρων τούτων.Άρθρο 4. 

Απαγορεύεται η είσοδος και η βοσκή εντός των ανωτέρω χώρων οιωνδήποτε ζώων.Άρθρο 5.

Οι παραβάται της παρούσης, ης η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε εκτέλεσις ανατίθεται εις τους αστυνομικούς υπαλλήλους, διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικος, εφ. όσον εξ' ετέρας διατάξεως δεν τιμωρούνται βαρύτερον. Σημειώσεις
1.  Ήδη του Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Μέτρα τάξης σε μουσεία
 
Ημερολόγιο