Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α'/15.10.1977), άρθρο 9 παρ. 3
ΝΟΜΟΣ 736/1977 

"Περί οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων"

(ΦΕΚ 316/A'/15.10.1977) 


Άρθρο 9
Διαδικασίαι καθορισμού εσόδων
 

3. Αι ημέραι και ώραι επισκέψεως των μουσείων και αρχαιολογικών συλλογών του Κράτους, ως και των αρχαιολογικών χώρων, ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1)δημοσιευομένης εις την Eφημερίδα της Κυβερνήσεως(2). Δι αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1) μετά γνώμην του Αρχαιολογικού Συμβουλίου καθορίζονται εκάστοτε τα μουσεία, αι αρχαιολογικαί συλλογαί και οι αρχαιολογικοί χώροι, εις τα οποία η είσοδος χωρεί επ' εισητηρίω υπό του ΤΑΠ. 
Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Πολιτισμού [και Επιστημών](1) και Οικονομικών μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠ, ορίζονται η τιμή των εισιτηρίων, ως και κατηγορίαι προσώπων, άτινα απαλλάσσονται της καταβολής εισιτηρίου ή καταβάλλουν μειωμένην τιμήν εισιτηρίων(3), επίσης δε και αι ημέραι ελευθέρας επισκέψεως του κοινού. [......] Το προϊόν των εισιτηρίων των μουσείων και αρχαιολογικών συλλογών, άτινα συντηρούνται και φυλάσσονται υπό δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, περιέχεται εις ταύτα, υποχρεούμενα να δαπανούν τούτο δια τα μουσεία και τας αρχαιολογικάς συλλογάς. Σημειώσεις


1.  Ήδη του Πολιτισμού. 

2. Ισχύει η απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α2/Φ31/ 33423/2588/5.7.2000 (ΦΕΚ 878 Β'/17.7.2000), σε "ωράριο λειτουργίας μουσείων του Κράτους".  

3. Βλ. Υ. Α. ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ/28856/ 12.6.1996 (ΦΕΚ 445/ Β'/13.6.1996) σε "δικαίωμα εισόδου σε μουσεία".

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Λειτουργία μουσείων
 
Ημερολόγιο