Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


A. N. 1779/1939 (ΦΕΚ 224/Α'), άρθρο 19 παρ. 3 - 4
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ  NΟΜΟΣ 1779/1939 

"Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθμόν 782/1937 Α. Νόμου "περί οργανώσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας" και συναφών τινών νόμων" 

(ΦEK 224/Α') 


Άρθρο 19. 


3. Εις την [Γενικήν Διεύθυνσιν Γραμμάτων και Καλών Τεχνών](1) υπάγονται εφεξής το Μουσείον Γεωργίου Α', το Ιστορικόν και Εθνολογικόν Μουσείον ως και τα υφιστάμενα Μουσεία Λαϊκής Τέχνης. 

4. Eπιτρέπεται όπως διά B.Δ/των προκαλουμένων προτάσει τού Yπουργού [Θρησκευμάτων και Eθνικής Παιδείας](2) καθορισθή ο τρόπος τής λειτουργίας τών προειρημένων Mουσείων και εκδοθώσιν εσωτερικοί κανονισμοί ή οργανισμοί αυτών ή τροποποιηθώσιν οι υφιστάμενοι τοιούτοι. Σημειώσεις
1.  Βλ. ήδη Π. Δ. 941/1977 (ΦΕΚ 320/Α'/ 17.10.1977), άρθρο 20, παρ. 2 και άρθρο 21 παρ. 2. 

2. Ήδη Πολιτισμού

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Λειτουργία μουσείων
 
Ημερολόγιο