Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/A'/29.12.1979), άρθρο 60, παρ. 2
ΝΟΜΟΣ 998/1979 

"Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" 

(ΦΕΚ 289/A'/29.12.1979) 


Άρθρο 60 


2. Μουσεία, αρχαιολογικαί σχολαί, πνευματικά κέντρα και παντός είδους εγκαταστάσεις εξυπηρετούσαι πολιτιστικάς εκδηλώσεις επιτρέπεται να κατασκευασθούν εντός δασών ή δασικών εκτάσεων κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Πολιτισμού [και Επιστημών](1) μετά γνώμην του Συμβουλίου Δασικής Πολιτικής. Η δυνατότης αύτη δεν επιτρέπεται εις τους πυρήνας των Εθνικών Δρυμών. Σημειώσεις

1.  Ήδη Πολιτισμού. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Κατασκευή - συντήρηση μουσείων
 
Ημερολόγιο