Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Α. Ν. 1620/1939 (ΦΕΚ 64/A'/18.2.1939), άρθρα 1 παρ. 1 - 2, 2 παρ. 1
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1620/1939 

"Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί ανεγέρσεως, επισκευής κλπ. αρχαιολογικών μουσείων

(ΦΕΚ 64/A'/18.2.1939) 


Άρθρο 1 


1. Εν τω ειδικώ προϋπολογισμώ των εξόδων του Υπουργείου [Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας](1)αναγράφονται αι αναγκαιούσαι εκάστοτε πιστώσεις δαπανών δια την ανέγερσιν, επέκτασιν, συντήρησιν, επισκευήν και επίπλωσιν των κτιρίων των Αρχαιολογικών Μουσείων, Μουσειακών Συλλογών και Φυλακείων, ως επίσης και δια την περίφραξιν αρχαιολογικών χώρων. Εις τας πιστώσεις ταύτας καταλογίζονται και αι δαπάναι αι τυχόν εκ της φύσεως των έργων προκύπτουσαι δια την μετακίνησιν καιμεταφοράν αρχαιοτήτων. 
2. Τα ανωτέρω έργα αποφασίζονται υπό τουΥπουργού [ήδη Πολιτισμού], μετά γνώμην [Αρχαιολογικού] Συμβουλίου(2)
Άρθρο 2


1. Η έγκρισις των μελετών και η εκτέλεσις των κατά το προηγούμενον άρθρον έργων ενεργείται δια [των ήδη αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού](3), συμφώνως προς τας διατάξεις [ήδη του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 και του Π.Δ. 99/1992]. Σημειώσεις

1.  Ήδη Πολιτισμού. 

2. Βλ. ήδη Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/A'). 3. Βλ. ΠΔ 941/1977 "Περί οργανισμού ΥΠΠΕ" (ΦΕΚ 320/Α'/17.10.1977) ως ισχύει. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Κατασκευή - συντήρηση μουσείων
 
Ημερολόγιο