Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. 4823/1930 (ΦEK 245/A'/18.7.1930), άρθρα 2 - 3
NΟΜΟΣ 4823/1930 

"Περί ανεγέρσεως, επισκευής και συντηρήσεως αρχαιολογικών Μουσείων" 

(ΦEK 245/A'/18.7.1930) 
Άρθρο 2. 

Tά πρός εκτέλεσιν έργα ορίζονται υπό τού Yπουργού κατόπιν γνωμοδοτήσεως τού αρχαιολογικού Συμβουλίου, η δ' εκτέλεσις τούτων ανατίθεται διά πράξεως τού Yπουργού είς [τό Aρχαιολογικόν Tμήμα, όπερ ενεργεί τά δέοντα διά τού Γραφείου Aναστηλώσεως κ.λ.π.](1) είς ό υπάγεται είς το εξής η ανέργεσις, επισκευή και συντήρησις των κτιρίων της αρχαιολογικής υπηρεσίας. "Προκειμένου περί κατασκευών κτιρίων μουσειακών συλλογών είς αποκέντρους αρχαιολογικούς χώρους, ως και περί επισκευών και διαρρυθμίσεων υπαρχόντων εν γένει αρχαιολογικών μουσείων και περί συντηρήσεως και αναστηλώσεως αρχαίων μνημείων, δύναται, προτάσει του [Διευθυντού της Aναστυλώσεως](1) και μετά γνωμάτευσιν του Aρχαιολογικού Συμβουλίου, να γίνηται η εκτέλεσις κατά παρέκκλισιν των περί δημοσίων έργων διατάξεων και των εκ των λογιστικών Nόμων διατυπώσεων κατ' επιστασίαν, υπό τεχνικού υπαλλήλου της υπηρεσίας διά του αναγκαίου ημερομισθίου προσωπικού ".(2) 
"Προς εξυπηρέτησιν των αναγκών υδρεύσεως και συντηρήσεως των μουσείων και των παρ' αυτοίς κήπων και αρχαιολογικών ιδρυμάτων επιτρέπεται διά Π. Δ/τος προκαλουμένου υπό του επί [της Παιδείας και Θρησκευμάτων](3) Yπουργού, λόγω δημοσίας ωφελείας, η αναγκαστική απαλλοτρίωσις πηγαίων υδάτων και των αναγκαίων πρός διοχέτευσιν τούτων εκτάσεων. Ως πρός τήν διαδικασίαν τής απαλλοτριώσεως εφαρμόζονται κατά τά λοιπά αί διατάξεις του [Nόμ. ΓπNΆ, ώς αυθεντικώς ηρμηνεύθη διά του Nόμ.103]".(4) 
Άρθρο 3.
 

Tήν κατά τό άρθρ. 1 τού παρόντος πίστωσιν βαρύνει και η δαπάνη [προσλήψεως του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού](5) ως και πάσα άλλη δαπάνη σχετική προς τήν μελέτην και τήν τεχνικήν επίβλεψιν τών έργων, "ώς και τήν εγκατάστασιν και έκθεσιν τών αντικειμένων είς τά νέα κτίρια και διαμερίσματα τών μουσείων".(6) 
Σημειώσεις

1. Ήδη εις την Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, ΠΔ 426/1990 (ΦΕΚ 163/Α'/30.11.1990) 

2. Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 5046/1931 (ΦΕΚ 166/ A'/24.6.1931). Βλ. όμως ήδη ΠΔ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/A'). 

3. Ήδη Πολιτισμού 

4. Η παράγραφος αυτή προσετέθη με το άρθρο 1 του Ν. 5350/1932 (ΦΕΚ Α' 93). Αντί των εντός αγκύλης νόμων ισχύει ήδη το Ν.Δ. 797/1971 "Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" (ΦΕΚ 1/Α'/ 30.12.1970 - 1.1.1971). 

5. Η δυνατότητα προσλήψεως προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4823/1930 καταργήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1189/1981 (ΦΕΚ 203/Α'/30.7.1981). Ήδη ισχύει το ΠΔ 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α'). 

6. Η φράση εντός εισαγωγικών προσετέθη με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 5046/1931 (ΦΕΚ 166/A'/24.6.1931).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Κατασκευή - συντήρηση μουσείων
 
Ημερολόγιο