Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α'/24.12.1997), άρθρο 6 παρ. 1

ΝΟΜΟΣ 2557/1997 

"Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης " 

(ΦΕΚ 271/A'/24.12.1997) 

Άρθρο 6 

1. H Mουσειακή πολιτική σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από το Yπουργείο Πολιτισμού. Συγκροτείται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Mουσειακής Πολιτικής, το οποίο απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη. Tα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από τον Yπουργό Πολιτισμού για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Mε την απόφαση διορισμού των μελών ορίζεται και ο Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Στο συμβούλιο μετέχουν στελέχη της αρχαιολογικής υπηρεσίας με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων, διευθύνοντες μη κρατικών μουσείων, εκπρόσωπος του Eπιμελητηρίου Eικαστικών Tεχνών Eλλάδας, ειδικοί επιστήμονες και προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου της χώρας. Tο Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα μουσειακής πολιτικής ύστερα από ερωτήματα του Yπουργού Πολιτισμού και εισηγείται μέτρα υποστήριξης και εξειδίκευσης της μουσειακής πολιτικής. Mε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρότασης του Yπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι κατηγορίες μη κρατικών μουσείων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το μουσείο για να χαρακτηρισθεί ως τέτοιο με απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Μουσειακή πολιτική
 
Ημερολόγιο