Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 /Α'/15.10.1977), άρθρα 2 παρ. 1η) και 8 ε) - ζ)
ΝΟΜΟΣ 736/1977 

"Περί οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων"

(ΦΕΚ 316/Α'/15.10.1977) 

Άρθρο 2
Σκοποί


1. Το Ταμείον Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εισπράττει, διαχειρίζεται και διαθέτει τους εν γένει πόρους αυτού [.....]: 

η) Προς άσκησιν εποπτείας επί των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των καλλιτεχνών ως προς την κατασκευήν και πώλησιν παντός είδους εκμαγείων, απομιμήσεων ή αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων, τελούντων υπό δικαίωμα αμέσου ή εμμέσου εκμεταλλεύσεως του Δημοσίου. 

 

Άρθρο 8
Πόροι
 

ε) 

γγ) Τα έσοδα εκ τελών επιβαλλομένων για την παραγωγή εκμαγείων εξ' οιασδήποτε ύλης, φωτογραφιών, δελταρίων, διαφανειών, οιουδήποτε μεγέθους αντιγράφων, απομιμημάτων ή ιχνογραφικών παραστάσεων αρχαίων αντικειμένων, εκθεμάτων Μουσείων και Συλλογών, ως και ιστορικών διατηρητέν μνημείων. 

ζ) 

ββ) Τα έσοδα εκ της πωλήσεως γύψινων ή εξ οιασδήποτε άλλης ύλης εκμαγείων γαλβανοπλαστικών και πάσης φύσεως μεταλλικών, κεραμεικών ως και οιουδήποτε μεγέθους άλλου είδους αντιγράφων, απομιμημάτων ή ιχνογραφικών παραστάσεων αρχαίων αντικειμένων, παραγομένων υπό του ΤΑΠ ή κατ' εντολή αυτού, ή πωλουμένων υπό του ΤΑΠ επί παρακαταθήκη. 

 


Άρθρο 9
Διαδικασίαι καθορισμού εσόδων
 

2. Τα υπό της περιπτ. ε του άρθρ. 8 του παρόντος έσοδα και τέλη καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του ΥπουργούΠολιτισμού [και Επιστημών](1) μετά γνώμην του Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 

 

Σημειώσεις


1. Ήδη Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Αντίγραφα αρχαίων
 
Ημερολόγιο