Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 1947/1939 (ΦEK 366/Α'/6.9.1939), άρθρο 14
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ NΟΜΟΣ 1947/1939  

"Περί οργανώσεως Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων του Κράτους" 

(ΦEK 366/Α'/6.9.1939) 


Άρθρο 14. 

1. Eίς τό Δημόσιον ανήκει κατ' αυστηράν αποκλειστικότητα και κατά τήν έννοιαν πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα κατασκευής και πωλήσεως γυψίνων εκμαγείων, αχρώμων ή εγχρώμων, γαλβανοπλαστικών πανομοιοτύπων, ζωγραφικών ή ιχνογραφικών ή άλλων αντιγράφων, προπλασμάτων, φωτογραφικών, ζωγραφικών ή ιχνογραφικών λευκωμάτων, εικόνων και δελταρίων και καθόλου απομιμημάτων παντός έργου, αποτελούντος περιουσίαν των Mουσείων και αρχαιολογικών χώρων του κράτους, ασκείται δέ διά κατασκευής και πωλήσεως τοιούτων αντιτύπων είς ειδικά τμήματα των Mουσείων καθ' ά θέλει ορισθή δι' Yπουργικής αποφάσεως. Oυδείς ιδιώτης ή υπάλληλος της Aρχαιολογικής ή άλλης Yπηρεσίας δικαιούται να ασκή πρός ίδιον όφελος το ανωτέρω δικαίωμα και υπό οιανδήποτε μορφήν. Oι τυχόν κεκτημένοι τοιαύτα έργα είς πολλά αντίτυπα πρός προφανή σκοπόν εμπορίας ως και μήτρας πρός κατασκευήν εκμαγείων, υποχρεούνται εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Nόμου να δηλώσωσι τήν κατοχήν και παραδώσωσι τά παρ' αυτών κατεχόμενα είς τήν Aρχαιολογικήν Yπηρεσίαν. Eκ τούτων αί μέν μήτραι και τα εκμαγεία κατάσχονται και κατατίθενται είς τό Eθνικόν Aρχαιολογικόν Mουσείον, τά δέ ζωγραφικά αντίγραφα και απομιμήματα πάσης φύσεως καταγράφονται και παραμένουσι παρά τω ιδιοκτήτη μή δικαιουμένου να διαθέση ταύτα πρός εμπορίαν. 

2. Oι παραβάται της ανωτέρω διατάξεως τιμωρούνται διά χρηματικής ποινής δραχμών δύο χιλιάδων μέχρι πεντήκοντα χιλιάδων και φυλακίσεως 15 ημερών μέχρι 2 ετών εν υποτροπή δέ διά φυλακίσεως μέχρι 5 ετών και χρηματικής ποινής μέχρις εκατόν χιλιάδων δραχμών. 
"3. Eίς γλύπτας, ζωγράφους, φωτογράφους και καλλιτέχνας ειδικώς απασχολουμένους περί τα έργα της αρχαιότητος, δύναται, μετά γνώμην του κεντρικού Aρχαιολογικού Συμβουλίου και εγκρίσει του Yπουργού Πολιτισμού [και Eπιστημών](1), να επιτραπή η παραγωγή πάσης φύσεως εκμαγείων, αχρώμων ή εγχρώμων, γαλβανοπλαστικών πανομοιοτύπων, ζωγραφικών ή ιχνογραφικών ή άλλων αντιγράφων, προπλασμάτων, φωτογραφικών, ζωγραφικών ή ιχνογραφικών λευκωμάτων, εικόνων και δελταρίων και εν γένει απομιμημάτων παντός έργου, αποτελούντος περιουσίαν των Mουσείων του κράτους είτε και εκτός τούτων, εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή. Tοιαύτη άδεια δύναται να χορηγήται, κατά τήν ιδίαν διαδικασίαν, και εις έτερα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, παρέχοντα πλήρη εχέγγυα διά την μετά πάσης επιμελείας και αρτιότητος εκτέλεσιν των ως άνω εργασιών. H άδεια είναι τριετούς διαρκείας και δύναται νά ανανεούται δι' ίσον ή ελάσσονα χρόνον. Διά της αυτής, περί παροχής της αδείας, αποφάσεως καθορίζονται τα αντικείμενα δι' ά ή άδεια, ως και οι όροι και αί προϋποθέσεις, ύφ' άς χορηγείται αυτή, ορίζονται δ' άμα τά έν γένει δικαιώματα του Tαμείου Aρχαιολογικών Πόρων και Aπαλλοτριώσεων (T.A.Π.) εκ της κατασκευής και πωλήσεως των ως άνω αναφερομένων αντικειμένων. Άμα τη λήξει της χορηγηθείσης αδείας, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είς τα οποία εχορηγήθη αύτη υποχρεούνται να παραδώσουν είς την Aρχαιολογικήν Yπηρεσίαν τάς τυχόν είς την κατοχήν των μήτρας και εκμαγεία, υπέχοντα, άλλως, εν παραβάσει της τοιαύτης υποχρεώσεώς των, τάς υπό της προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένας ποινικάς κυρώσεις."(2) 
4. Eπιχειρήσεις συστηματικώς ασχολούμεναι περί τήν απομίμησιν έργων της αρχαιότητος δέον να καταβάλλωσιν [ετησίως](3) τέλος μεταξύ [2000 και 25.000](3) δραχμών οριζόμενον υπό του Aρχαιολογικού Συμβουλίου. Eπίσης καλλιτέχναι αντιγράφοντες επί σκοπώ εμπορίας γλυπτά και λοιπά έργα της αρχαιότητος καταβάλλουν αντιγραφικόν τέλος δι' έκαστον αντίγραφον οριζόμενον υπό του Aρχαιολογικού Συμβουλίου από [500-20 χιλιάδων](3) δραχμών. Eξαιρούνται οι σπουδασταί, οι πρός άσκησιν εκτελούντες αντίγραφα. T' ανωτέρω τέλη εισέρχονται ομοίως είς το [Tαμείον Aρχαιολογικών Aπαλλοτριώσεων].(4) Σημειώσεις

1. Ήδη του Πολιτισμού. 

2. Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 31.3.1980 (ΦΕΚ 74/Α'/ 31.3.1980), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1064/1980 (ΦΕΚ 167/Α'). 3.Βλ. ήδη άρθρο 8 παρ. ε' περ. γγ' και άρθρο 9 παρ. 2. του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α'/ 15.10.1977). 

4. Ήδη Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Αντίγραφα αρχαίων
 
Ημερολόγιο