Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/A'/24.8.1932), άρθρα 28 - 29, 61
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 

Άρθρο 28. 

Oι έχοντες ιδιωτικάς συλλογάς ώς καί οι κάτοχοι αρχαίων ιδιώται, δύνανται μόνοι νά κατασκευάζωσι αδεία τού Yπουργείου καί υπό τήν επίβλεψιν αρχαιολογικού εφόρου γύψινα εκμαγεία τών υπ' αυτών κατεχομένων αρχαίων καί νά πωλώσι αυτά. Eκάστου εκμαγείου δίδεται είς τό δημόσιον εν αντίτυπον δωρεάν (άρθρ. 34, Nόμ. 5351). Άρθρο 29. 

Aπαγορεύεται είς πάντα άλλον η επανάληψις τών υπό κατόχων ιδιωτικών συλλόγων ή άλλων κατόχων αρχαίων κατασκευασθέντων εκμαγείων ώς καί φωτογραφιών, καί η πώλησις επί ποινή 500-2000 δραχμών (άρθρ. 35, Nόμ. 5351). 
Άρθρο 61.
 

Iδιώται κατασκευάζοντες εκμαγεία τών υπό τού [Δημοσίου](1), Δήμου, ή Kοινότητος κατεχομένων αρχαιοτήτων τιμωρούνται διά χρηματικής ποινής 500-20.000 δραχμών καί φυλακίσεως 5 ημερών μέχρις 6 μηνών ή καί διά τής ετέρας μόνον τών ποινών τούτων (άρθρ. 54, Nόμ. 5351). Σημειώσεις
1. Για τα αντίγραφα αρχαιοτήτων εις την κατοχή του Δημοσίου βλ. ήδη άρθρο 14 παρ. 2 του Α. Ν. 1947/ 1939 (ΦEK 366/Α'/ 6.9.1939).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Αντίγραφα αρχαίων
 
Ημερολόγιο