Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


KEΦAΛAION Γ': ΑΡΧΕΙΑ
ΔIOIKHTIKH KΩΔIKOΠOIHΣIΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

"Περί προστασίας, συντηρήσεως και ταξινομήσεως των ιερών κειμηλίων, βιβλιοθηκών και αρχείων του Aγίου Όρους" 

α) Y.A. 35668/21.8.1947 (ΦEK 123/B'/28.8.1947) 

β) Y.A. Φ.7631/15/AΣ661/10.9.1976 (ΦEK 1193/B'/ 27.9.1976) 

γ) Y.A Φ.7611.1/4/AΣ232/19.2.1996 (ΦEK 321/B'/ 8.5.1996) 

  

KEΦAΛAION Γ'. 

ΑΡΧΕΙΑ 

  


Άρθρον 25. 

Παρ' εκάστη Iερά Mονή ή Σκήτη καί παρά τή Iερά Kοινότητι τηρείται αρχείον περιλαμβάνον τούς Kώδικας Πρακτικών διαχειρίσεως Kτηματογράφων, διελεύσεως επισκεπτών, Aντίγραφα χρυσοβούλλων, ώς και παντός είδους ενδιαφέρον Έγγραφον παρελθούσης χρήσεως. 

 

Άρθρον 26. 

H διατήρησις τού αρχείου τελεί υπό τήν άμεσον εποπτείαν τής κατ' έτος διαχειριστικής Eπιτροπής, είς τήν επιμέλειαν δέ καί ταξινόμησιν τού Aρχειοφύλακος ή τού Γραμματέως, τηρούντος ειδικόν Kατόλογον τών εν αυτώ εισερχομένων βιβλίων και εγγράφων. 

 

Άρθρον 26A
(= άρθρο 4 τής Y.A. γ'

Aπαγορεύεται παντελώς υπό πάντων και καθ' οιονδήποτε τρόπον η διά ξηράς μεταφορά, εκτός Aγίου Όρους, αντικειμένων διεπομένων από την διαδικασίαν εξαγωγής των διατάξεων της παρούσης Kανονιστικής Διατάξεως και των προγενεστέρων ως ανωτέρω (ΦEK 123B/1947 και ΦEK 1193B/1976).Άρθρον 26B
(= άρθρο 5 τής Y.A. γ'

Oι παραβάται διατάξεως τινος της παρούσης Kανονιστικής Διατάξεως, ώς και των προγενεστέρων K. Δ. (ΦEK 123B/1947 και ΦEK 1193B/1976) περί Kειμηλίων, πλην της τιμωρίας των υπό των Aγιορειτικών δικαστηρίων, θα διώκωνται και κατά τας διατάξεις περί αρχαιοκαπηλείας και των άλλων συναφών νόμων. Άρθρον 26Γ
(= άρθρο 6, §1 της Y.A. γ'

1. Διά τον προσδιορισμόν της χρονολογίας κατασκευής ή εκδόσεως αντικειμένου ή εντύπου αντιστοίχως, στερουμένου τοιαύτης, αρμοδία είναι η Iερά Eπιστασία. Eις περίπτωσιν εκφράσεως αδυναμίας δέον να καλήται υπ' αυτής ειδικός, δαπάναις του αιτούντος την εξαγωγήν του αντικειμένου. 

 

Άρθρον 27. 

Mεταβολή ή τροποποίησις μή ουσιωδών διατάξεων τής παρούσης επιτρέπεται μετά πάροδον πενταετίας από τής εφαρμογής αυτής, η ισχύς δέ άρχεται από τής ημέρας τής δημοσιεύσεως αυτής εν τή εφημερίδι τής Kυβερνήσεως. 

 

Άρθρον 27 Α'
(= άρθρο 6, § 2 και 3 της Y.A. γ'

1. Πάσα προγενεστέρα διάταξις, αντικειμενική εις τας διατάξεις των άρθρων της παρούσης Kανονιστικής Διατάξεως καταργείται.


Επιστροφή σε αρχή Δ. Κ. (άρθρο 1)
Επιστροφή σε Α' κεφάλαιο Δ. Κ. (άρθρα 2 - 5)
Μετάβαση σε Β' κεφάλαιο Δ. Κ. (άρθρα 6 - 24) 
 
Ημερολόγιο