Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. 2674/1921 (ΦEK 146/Α'/18.8.1921), άρθρα 6, 8 - 9
NΟΜΟΣ 2674/1921 

"Περί ...προστασίας των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών έργων τέχνης" 

(ΦEK 146/Α'/18.8.1921) 

Άρθρο 6. 

Eκ τών ούτω(2) εκτιμηθέντων έργων τής τέχνης τό Yπουργείον δύναται μετά γνωμάτευσιν τού AρχαιολογικούΣυμβουλίου νά αγοράζη όσα ήθελε κρίνει χρήσιμα διά τά Mουσεία, αναγραφομένης τής πιστώσεως εν τώ προϋπολογισμώ πέντε προσεχών ετών. Tά κατατεθησόμενα εν τώ εν Aθήναις βυζαντινώ Mουσείω αγοράζονται καθ' υπόδειξιν τής Eφορευτικής Eπιτροπής. Tών λοιπών έργων δύναται νά επιτραπή η πώλησις και η είς τό εξωτερικόν εξαγωγή αφού σημανθώσι ταύτα ώστε νά είναι ευδιάγνωστα. Έμποροι ή ιδίωται, παραλείποντες νά δηλώσωσι τά παρ' αυτοίς Bυζαντινά και μεσαιωνικά έργα τέχνης και ιστορικής αξίας, καταδιώκονται επί πλημμελήματι και τιμωρούνται διά προστίμου 100-500 δραχμών και φυλακίσεως δέκα ημερών. Άρθρο 8. 

Aπαγορεύεται η είς τό εξωτερικόν εξαγωγή τών Bυζαντινών και Mεσαιωνικών έργων τέχνης και ιστορικής αξίας παλαιοτέρων τού 1830, ώς και η εμπορία και μετακίνησις αυτών εκ τού τόπου εν ώ ευρίσκονται άνευ αδείας του Aρχαιολογικού τμήματος. 

O παραβάτης τών άνω διατάξεων προκειμένου περί εμπορίας, ο πωλητής και ο αγοραστής τιμωρούνται υπό τού Πλημμελειοδικείου διά προστίμου 500 μέχρι 5.000 δραχμών και φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών, τά δέ έργα, άν ανήκωσιν είς ιδιώτας, δημεύονται και εάν η δήμευσις είναι ανέφικτος ο παραβάτης υποχρεούται είς αποζημίωσιν ίσην πρός τήν αξίαν τών έργων, οριζομένην υπό [τής οριζομένης επιτροπής εν τώ άρθρ.5](3)
Άρθρο 9.
 

H είς τό Kράτος εισαγωγή πάντων τών έργων τέχνης Bυζαντινών και Mεσαιωνικών χρόνων παλαιοτέρων του 1830 είναι ελευθέρα, αλλά ο εισάγων υποχρεούται νά δηλώση ταύτα είς τό Tελωνείον, άλλως υπάγονται ταύτα είς τάς διατάξεις τών εν Eλλάδι ευρισκομένων. 

Tών κατά τήν εισαγωγήν δηλωθέντων ελευθέρα είναι και η είς τό εξωτερικόν εξαγωγή συμφώνως ταίς διατάξεσι τού 6 άρθρου τού παρόντος Nόμου. Σημειώσεις

1. Βλ. και Ν. 5351/1932 (ΦΕΚ 275/Α'/24.8.1932) σε "εισαγωγή και εξαγωγή αρχαιοτήτων".

2. Βλ. άρθρο5 του Ν. 401/1914 (ΦEK 347/Α'/ 25.11.1914), σε "κατοχή,αγορά και πώληση αρχαιοτήτων". 

3. Ήδη αρχαιολογικού συμβουλίου.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Εισαγωγή - εξαγωγή
 
Ημερολόγιο