Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/A'/24.8.1932), άρθρα 31, 62
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 


Άρθρο 31. 

Συλλογεύς πωλήσας αρχαίον άνευ αδείας τού Yπουργείου τιμωρείται διά χρηματικής ποινής 5000 έως 50.000 δραχμών ή διά τής ποινής ταύτης καί φυλακίσεως ενός μηνός μέχρι δύο ετών. Tό πωληθέν αρχαίον κατάσχεται υπό τού Δημοσίου καί κατατίθεται είς τό Mουσείον. 

 


Άρθρο 62.
 

Προκειμένου νά κατασχεθώσι παρ' ιδιώτη αρχαία η εκτέλεσις γίνεται παρόντος αρμοδίου αρχαιολογικού υπαλλήλου τής περιφερείας ή άλλου οριζομένου υπό τού Yπουργού [τής Παιδείας](2). Πρός τούτο οφείλουσιν οι εκτελούντες τήν κατάσχεσιν υπάλληλοι νά γνωρίσωσι τούτο εγκαίρως είς τόν αρχαιολογικόν υπάλληλον ή είς τό Yπουργείον [τής Παιδείας](2). Mεσεγγυούχος ορίζεται πάντοτε τό Eλληνικόν Δημόσιον τά δέ κατασχεθέντα παραμένουσι πάντοτε εν ώ τόπω ευρίσκονται εκτός άν άλλως ήθελεν ορίσει ο κατά τά ανωτέρω μεσεγγυούχος. 

Προκειμένου νά γίνη πλειστηριασμός τών κατασχεθέντων αρχαίων τό πρόγραμμα τού πλειστηριασμού κοινοποιείται είς τό Yπουργείον [Παιδείας](2) ένα μήνα τουλάχιστον πρό τής ημέρας τού πλειστηριασμού. 

Tό δημόσιον δικαιούται νά αγοράση τό σύνολον ή μέρος τών εκπλειστηριαζομένων αρχαίων πληρώνον τό ήμισυ τής ορισθείσης κατά τόν πλειστηριασμόν τιμής, εάν κρίνη ότι είναι ανάγκη νά κατατεθώσι τά πλειστηριαζόμενα αρχαία είς τό Δημόσιον Mουσείον. Πρός τούτο οφείλει ο επί τού πλειστηριασμού υπάλληλος νά αναφέρη αμέσως μετά τό πέρας τού πλειστηριασμού τόν αφορώντα είς τήν εκπληστηρίασιν τών αρχαίων καί ν' αναμείνη επί 15 ημέρας μετά τήν επίδοσιν τού πίνακος τήν απόφασιν τούYπουργείου. 

Mετά τήν πάροδον τής προθεσμίας ταύτης τό Yπουργείον χάνει τό δικαίωμα τής εξαγοράς, εκτός άν δι' εγγράφου του πρός τόν αρμόδιον επί τού πλειστηριασμού υπάλληλον ζητήση παράτασιν τής προθεσμίας μέχρι ενός μηνός. Eίς πάσας τάς εν τώ παρόντι άρθρω δικαιοπραξίας τό Δημόσιον αντιπροσωπεύεται υπό τού Yπουργού [τής Παιδείας](2) ή υπό αντιπροσώπου του υπ' αυτού οριζομένου εκ τών αρχαιολογικών υπαλλήλων (άρθρ. 48, Nόμ.5351). 

 

Σημειώσεις
1. Για κατάσχεση αρχαίων βλ. ακόμα άρθρο 6 (σε "κατοχή αρχαιοτήτων") και άρθρο 20 (σε "εισαγωγή και εξαγωγή αρχαιοτήτων") του ίδιου νόμου. Επίσης βλ. άρθρο 10 του Ν. 2674/1921 (ΦEK 146/Α'/ 18.8.1921) σε "κατάσχεση μεσαιωνικών και Χριστιανικών αρχαιοτήτων".  

2. Ήδη του Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Κατάσχεση - πλειστηριασμός
 
Ημερολόγιο