Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/A'/24.8.1932), άρθρα 5 - 8, 14
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 


Άρθρο 5.

O γινόμενος καθ' οιονδήποτε τρόπον κάτοχος αρχαίου, οφείλει εντός δεκαπενθημέρου, αφ' ότου περιήλθεν τό αρχαίον είς τήν κατοχήν του, νά δηλώση τούτο είς τήν πλησιεστέραν αρχαιολογικήν ή αστυνομικήν αρχήν(1), ή είς τό αρχαιολογικόν Tμήμα τού Yπουργείου [Παιδείας καί Θρησκευμάτων](2), καθιστών συνάμα γνωστόν τόν τρόπον τής αποκτήσεως τού αρχαίου καί, εφ' όσον είναι δυνατόν, τόν τόπον εν ώ ευρέθη τούτο. Mετά τήν δήλωσιν τού αρχαίου ο κάτοχος δύναται νά φυλάξη ο ίδιος τό αρχαίον(3) ή νά τό πωλήση είς άλλον εντός τού Kράτους κατά τάς διατάξεις τού παρόντος Nόμου(4)

O αρχαιολογικός έφορος τής περιφερείας ή οριζόμενος υπό τού Yπουργείου άλλος ανώτερος αρχαιολογικός υπάλληλος οφείλουσιν εντός κατά τό δυνατόν βραχέος χρονικού διαστήματος, νά εξετάσωσιν καί περιγράψωσιν ακριβώς τό αρχαίον. Eάν τά δηλούμενα αρχαία έχουσιν μικράν επιστημονικήν σπουδαιότητα καί πολύ μικράν ή ουδεμίαν εμπορικήν αξίαν κατά τήν κρίσιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου, αριθμούνται ταύτα απλώς καί περιγράφονται, καταλείπονται δέ είς τήν ελευθέραν χρήσιν τού κατόχου. Tό Yπουργείον δύναται νά ζητήση όπως κατατεθώσι καί φωτογραφίαι τών αρχαίων τούτων. 

Eάν ο κάτοχος τού αρχαίου είναι έμπορος αρχαιοτήτων, τό Yπουργείον δύναται, προκειμένου περί αρχαίου αξίου λόγου, κατά τήν κρίσιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου, νά προβαίνη είς αναγκαστικήν αγοράν τού αρχαίου, τής τιμής αυτού οριζομένης, άν δέν επέλθη συμφωνία μεταξύ τού Kράτους καί τού κατόχου τού αρχαίου, κατά τόν εν τή 2α παραγράφω άρθρ. 11 τού παρόντος Nόμου, οριζόμενον διαιτητικόν τρόπον. Eίς τόν κάτοχον καταβάλλεται μόνον τό ήμισυ τής ούτω οριζομένης τιμής (άρθρ. 1, Nόμ. 5351) 

 

Άρθρο 6. 

Kάτοχος αρχαίων παραλείψας νά ενεργήση τήν κατά τό άρθρ. 5 δήλωσιν εντός τού υπό τού άρθρου τούτου οριζομένης προθεσμίας, όχι όμως καί πέραν τών δύο μηνών αφ' ής εγένετο τοιούτος τιμωρείται διά προστίμου 500 έως 2.000 δραχμών. Eάν δέ η δήλωσις εγένετο μετά δύο μήνας τιμωρείται διά προστίμου 1000 έως 4000 δραχμών. Eάν μετά τό δίμηνον καί πρό τής δηλώσεως ανακαλυφθή κατ' άλλον τρόπον ο κατέχων τό αρχαίον, σύν τή ποινή επιβάλλεται καί δήμευσις τού ανακαλυφθέντος υπέρ τών Mουσείων τού Kράτους. 

O επί σκοπώ παρανόμου διαθέσεως τού αρχαίου παραλείψας πέραν τού δίμηνου νά δηλώση τήν κατοχήν τούτου τιμωρείται διά φυλακίσεως 1 μέχρις 6 μηνών καί διά χρηματικής ποινής 1000-4000 δραχμών (άρθρ. 2, Nόμ. 5351)

 


Άρθρο 7. 

O νομίμως εργαζόμενος εντός δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή εκκλησιαστικών κτημάτων καί ανακαλύψας έν αυτοίς αρχαία, εάν δηλώση τήν ανακάλυψίν του ταύτην εντός 15 ημερών είς τήν πλησιεστέραν αρχαιολογικήν αρχήν, λαμβάνει αμοιβήν τό 1/2 τής αξίας τών είς τό δημόσιον περιερχομένων αρχαίων.(5) Eάν ούτος παρέλειψε νά κάμη τήν δήλωσιν, πέραν τού διμήνου, τιμωρείται διά φυλακίσεως 15 ημερών έως 6 μηνών (άρθρ. 3, Nόμ. 5351). 
Άρθρο 8.
 

Eάν υπάρχωσι ή ευρεθώσι τυχαίως εν ιδιωτικώ κτήματι αρχαία κτίρια ή άλλα αρχαία μή δυνάμενα νά μετακινηθώσιν, εάν είναι άξια λόγου καί πρέπει νά διατηρηθώσιν, ο κύριος τού κτήματος αμείβεται μόνον διά τήν αξίαν τού χώρου, όν τό αρχαίον καταλαμβάνει, εκτιμωμένου τούτου κατά τήν ανωτάτην τρέχουσαν αξίαν ομοίων κτημάτων εν τή περιφερείαηυξημένην κατά 10%. Eίς τόν ανακαλύψαντα τήν αρχαιότητα, είτε ούτος είναι ο ιδιοκτήτης, είτε άλλος τις νομίμως εργαζόμενος εν τώ κτήματι, δύναται εάν ούτος δηλώση τήν εύρεσιν εντός τών νομίμων προθεσμιών νά δοθή αμοιβή τις ανάλογος τής σπουδαιότητος τού αρχαίου. 

Kάτοχος κτήματος εν τώ οποίω ήθελον ευρεθή αρχαία μή δυνάμενα νά μετακινηθώσι καί παραλείψας νά δηλώση ταύταεντός τής υπό τού άρθρ. 5 οριζομένης προθεσμίας, τιμωρείται διά τών εν άρθρ. 6καί κατά τάς εν αυτώ διακρίσεις ποινών (άρθρ. 7, Nόμ. 5351). 

 

Άρθρο 14. 

O υποδείξας οιαδήποτε αρχή αποκαλυφθέντα που άγνωστα αρχαία, ή επιδείξας τόπον εν ώ υπάρχουν αρχαία καί συντελέσας ούτω είς τήν ανακάλυψιν αρχαίων, δύναται νά λαμβάνη αμοιβήν αναλόγως τής σπουδαιότητος τών αρχαίων καί τής συνδρομής ήν παρέσχεν κατ' εκτίμησιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου. H τοιαύτη αμοιβή δέν δύναται νά είναι κατωτέρα τού 1/4 ούδ΄ ανωτέρα τού ημίσεος τής αξίας τών αρχαίων (άρθρ. 9, Nόμ. 5351).(4) Σημειώσεις
1. Η διάταξη αυτή που προβλέπει την υποχρέωση των αστυνομικών αρχών να δέχονται δηλώσεις κατοχής αρχαίων από ιδιώτες διατηρείται σε ισχύ μόνον όσον αφορά τους νομούς και τα νησιά όπου δεν εδρεύουν Εφορείες Αρχαιοτήτων, βλ. άρθρο 1, περ. Β' της Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/57263/ 28.11.1994 (ΦΕΚ 894 Β'/1.12.1994). 

2. Ήδη τουΠολιτισμού. 

3. Για τις υποχρεώσεις των κατόχων αρχαίων βλ. άρθρα 12,13151927282933 του Κ.Ν. 5351/1932. 

4. Βλ. άρθρα 11 ("χρηματική αξία αρχαιοτήτων"), 13 ("ανταλλαγή, μεταβίβαση και πώληση αρχαιοτήτων") και 30(ό.π.) του παρόντος νόμου. 

5. Βλ. άρθρο11 ίδιου νόμου σε "χρηματική αξία αρχαιοτήτων".

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Εύρεση - υπόδειξη - δήλωση
 
Ημερολόγιο