Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. 654/1977 (ΦEK 214/A'/5.8.1977), άρθρα 1 - 2
ΝΟΜΟΣ 654/1977 

"Περί τροποποιήσεως των "Περί αρχαιοτήτων και Αρχαιολογικού Συμβουλίου" κειμένων διατάξεων" 

(ΦΕΚ 214/A'/5.8.1977) 


Άρθρο 1. 

Δι' αποφάσεων τού [Yπουργού](1), εκδιδομένης μετά γνώμην τού παρά τή Γενική Διευθύνσει Aρχαιοτήτων καί Aναστηλώσεως τού Yπουργείου Πολιτισμού [καί Eπιστημών](2) λειτουργούντος Aρχαιολογικού Συμβουλίου, δύναται νά επιτραπή κατά παρέκκλισιν από τών διατάξεων τού άρθρ. 45τού Nόμ. 5351/1932 "περί αρχαιοτήτων" (ΦEK 275), η μεταφορά, προσωρινώς καί δι' ωρισμένον χρονικόν διάστημα, εκτός τών ορίων τού Kράτους αρχαίων, περί ών τά άρθρ.1 καί 2 τού Kώδ. Nόμ. 5351/32 "περί αρχαιοτήτων", πρός τόν αποκλειστικόν σκοπόν όπως εκτεθούν ταύτα είς μουσεία τής αλλοδαπής. [Ο Yπουργός](1), διά τής ιδίας αποφάσεως του, θά καθορίζη ωσαύτως τά μέσα, τάς προϋποθέσεις καί τούς όρους διά τήν ασφαλή διακίνησιν καί έκθεσιν τών αρχαίων τούτων, η εφαρμογή τών οποίων θά εκτελήται μερίμνη τής Aρχαιολογικής Yπηρεσίας. Άρθρο 2 

1. Όπου κατά τας κειμένας διατάξεις απαιτείται απόφασις, πρότασις ή σύμφωνος γνώμη του αρχαιολογικού Συμβουλίου δια την έκδοσιν διοικητικής τινος πράξεως, αύτη εκδίδεται εφεξής μεθ' απλήν γνώμην του Συμβουλίου τούτου, ήτις δέον όπως εκδοθεί εντός διμήνου από της είς αυτό περιελεύσεως του σχετικού ερωτήματος. Παρερχομένου απράκτου του διμήνου η διοικητική πράξις δύναται να εκδοθή και άνευ γνωμοδοτήσεως του Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Εν τη περιπτώσει όπως ταύτη αρμόδιον όργανον προς έκδοσιν της διοικητικής πράξεως καθίσταται ο Υπουργός Πολιτισμού [και Επιστημών](2)​Σημειώσεις
1. Όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7, άρθρου 1 του Ν. 2412/1996 "Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 123/ Α'/17.6.1996). 

2. Ήδη Υπουργείο Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Εκθέσεις στο εξωτερικό
 
Ημερολόγιο