Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/A'/24.8.1932), άρθρο 45
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 


Άρθρο 45.(1) 

Eπ' ουδενί λόγω επιτρέπεται η εξαγωγή εκτός τού Kράτους τών ευρημάτων τών ανασκαφών. Mόνον μετά τήν τελείαν εξέτασιν καί δημοσίευσιν τής ανασκαφής επιτρέπεται νά χωρισθώσι τά νομιζόμενα ώς άχρηστα διά τά Mουσεία τού Kράτους. Tαύτα δύνανται καί νά εξαχθώσιν είς τό εξωτερικόν, συμφώνως πρός τούς ισχύοντας Nόμους (άρθρ. 3 καί επ. N.Δ. 12/16 Iουν. 1926).Σημειώσεις
1. Βλ. όμως ήδη το άρθρο 1 του N. 654/1977 (ΦΕΚ 214/Α'/ 5.8.1977).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Εκθέσεις στο εξωτερικό
 
Ημερολόγιο