Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Α. Ν. 429/1937 (ΦΕΚ 15/Α'/20.1.1937)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 429/1937 

"Περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 21 του κωδικοποιηθέντος νόμου 5351 "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 15/A'/20.1.1937) 


Άρθρον μόνον 

Η αληθής έννοια του άρθρου 21 του από 9)24 Αυγούστου 1932 Διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 5351 κλπ. "περί αρχαιοτήτων" είς ενιαίον κείμενον νόμου" είναι ότι τότε μόνον παρέχεται η κατά τους όρους αυτού αμοιβή, όταν είτε τα παρανόμως εξαχθέντα ή προς παράνομον εξαγωγή καταφανώς προοριζόμενα αρχαία κατεσχέθησαν και κατετέθησαν εις τα Μουσεία του Κράτους, είτε εισεπράχθη ήδη υπό του Δημοσίου ή δικαστικώς απαγγελθείσα εις βάρος του καταδικασθέντος δια την παράνομον εξαγωγήν του αρχαίου, συμφώνως τη παρ. 2 του άρθρου 20, αποζημίωσις.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Αποζημιώσεις - αμοιβές
 
Ημερολόγιο