Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ.Υ.Α. αρ. 19690/19.4.1995 (ΦΕΚ 402/B'/11.5.1995), άρθρα 1 παρ 1 - 3, 3, 7 παρ. 1, 8 παρ. 3

Κ.Υ.Α. αρ. 19690/19.4.1995 

"Εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών δήμων και κοινοτήτων"  

(ΦΕΚ 402/B'/11.5.1995) 

  

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία εκμίσθωσης εκμετάλλευσης και διαχείρισης των λατομείων αδρανών υλικών των δήμων και κοινοτήτων ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1

1. Η εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών των δήμων και κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1428/1984 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2115/1993, του Π.Δ. 323/1989 όπως αυτό τροποποιήθηκε και του Π.Δ. 270/1981 "περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων", καθώς και τους όρους των επόμενων άρθρων.

2. Η εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών λατομείων εκτός των λατομικών περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2115/93 διενεργείται μόνον εφόσον διαπιστωθεί με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 1428/84 ότι δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί της λατομείας λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 και οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της παρ. 4 του άρθρου 2 και παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1428/84, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 2115/93.

3. Έρευνα περί της συνδρομής ή μη των απαγορευτικών λόγων και περιορισμών της προηγουμένης παραγράφου δεν διεξάγεται όταν τα προς εκμίσθωση δημοτικά και κοινοτικά λατομεία βρίσκονται εντός λατομικών περιοχών.

.....ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 3

Στη διακήρυξη της δημοπρασίας εκτός από τα στοιχεία και τους όρους που αναφέρονται σχετικά στο Π.Δ. 270/1981 πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται: 

Όρος με τον οποίο θα προβλέπεται ότι ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει την τεχνική μελέτη που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, τους όρους της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της έγκρισης ως επέμβασης, του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Επιθεωρήσεως Μεταλλείων με σκοπό την ορθολογική εκμετάλλευση του λατομείου.

Όρος ότι ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ή αδικαιολόγητης αργίας του λατομείου για δυο συνεχή έτη και ότι οι σχετικές εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του δήμου ή της κοινότητας. 

Όροι που κρίνονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σκόπιμοι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου ή της κοινότητας, την ορθολογική εκμετάλλευση του λατομείου και την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Όρος ότι η δημοπρασία και μίσθωση διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1428/84, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 2115/93, το Π.Δ. 270/1981 καθώς και την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. Άρθρο 7

1. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο αναγράφονται όλοι οι όροι της διακήρυξης που συμπληρώνονται με το μίσθωμα που επιτεύχθηκε.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 

Άρθρο 8

3. Για την παράταση συμβάσεων μισθώσεως λατομείων αδρανών υλικών των δήμων και κοινοτήτων, των παρ. 2 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93, απαιτείται, πέραν των προαναφερομένων και η διαπίστωση, με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 1428/84, ότι δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι της λατομείας, που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 1428/84.

Στο συμβόλαιο παράτασης αναγράφονται όλοι οι όροι που τίθενται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαγόρευση λατομικής δραστηριότητας σε αρχαιολογικούς χώρους
 
Ημερολόγιο