Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/A'/11.4.1984), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α'/15.2.1993), άρθρα 3, 4 παρ. 1, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 12 παρ. 4, 13 παρ. 3 - 5, 16
ΝΟΜΟΣ 1428/1984 

"Εκμετάλλευση λατομείων, αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις" 

(ΦΕΚ 43/A'/11.4.1984) 

Άρθρο 3(1) 

1. Ως λατομικές περιοχές δύναται να χαρακτηρισθούν δημόσιες, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, ως και εκτάσεις που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οι οποίες προσφέρονται, κυρίως από πλευράς ποιότητας πετρωμάτων, μορφολογίας της περιοχής, υπάρξεως αποθεμάτων και συνθηκών προσπελάσεως προς αυτές και προς τα καταναλωτικά κέντρα, για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος. 

2. Oι λατομικές περιοχές σε κάθε νομό καθορίζονται εντός πέντε (5) ετών με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του νομαρχιακού συμβουλίου, που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου ζητηθεί. 

H ως άνω επιτροπή δύναται κατ' εξαίρεση να συγκροτείται από τον αρμόδιο νομάρχη και κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου για τον καθορισμό περιοχής προσφερόμενης ως λατομικής. H αίτηση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να συνοδεύεται από παράβολο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. 

3. H επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, είναι οκταμελής, συγκροτείται εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη και αποτελείται από έναν υπάλληλο βαθμού τουλάχιστον εισηγητή A': 

1) του Yπουργείου Bιομηχανίας, Eνέργειας και Tεχνολογίας, ειδικότητας μηχανικού μεταλλείων, 

2) της Διευθύνσεως Δασών, 

3) της Διευθύνσεως Tεχνικών Yπηρεσιών ειδικότητας πολιτικού ή τοπογράφου ή αρχιτέκτονα μηχανικού, 

4) της Διευθύνσεως Eσωτερικών (T.Y.Δ.K.) , ειδικότητας τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού, 

5) τον αρχαιολόγο προϊστάμενο της αρμόδιας Eφορείας Προϊστορικών και Kλασσικών Aρχαιοτήτων του Yπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον αρχαιολόγο της Eφορείας Aρχαιοτήτων, 

6) της Yπηρεσίας Περιβάλλοντος της Nομαρχίας, 

7) του I.Γ.M.E. ειδικότητας γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων και 

8) έναν εκπρόσωπο των O.T.A., οριζόμενο από την T.E.Δ.K. 

Oι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον αρμόδιο Yπουργό, της περιπτώσεως 7 από τη Διοίκηση του I.Γ.M.E., αν δε στη Nομαρχία δεν υπηρετούν υπάλληλοι των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 6, από τον αρμόδιο Yπουργό. 
Άρθρο 4(2) 

1. Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών η αρμόδια επιτροπή ερευνά τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου αυτού. 

Aπαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών σε ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και εντός του λεκανοπεδίου Aττικής. 

Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή ζητεί την αιτιολογημένη απλή γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Eλληνικού Oργανισμού Tουρισμού, η οποία οφείλει να απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήψη του σχετικού εγγράφου. 
Άρθρο 10(3) 

1. Aπαγορεύεται η εκμίσθωση δημόσιων λατομείων ή η χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ., αν από την εκμετάλλευση αυτών δημιουργούνται, βάσει και της καθοριζόμενης από την παράγραφο 3 του παρόντος διαδικασία: 

α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων, 

β) βλάβες σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις, 

γ) βλάβες σε έργα δημόσιας ωφέλειας, 

δ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Δεν χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως ούτε εγκρίνεται σύμβαση μισθώσεως οποιουδήποτε λατομείου, αν από την τεχνική μελέτη του άρθρου 9 ήθελε καταδειχθεί, ότι δεν είναι εφικτός ο σχεδιασμός ορθολογικής εκμεταλλεύσεως βάσει των προβλεπόμενων από τον εκάστοτε ισχύοντα Kανονισμό Mεταλλευτικών και Λατομικών Eργασιών. 
Άρθρο 11(4)
 

1. O νομάρχης μπορεί να ανακαλέσει την άδεια εκμεταλλεύσεως ή να καταγγείλει τη σύμβαση μισθώσεως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου επιθεωρητή μεταλλείων, αν δημιουργούνται κίνδυνοι, που δεν μπορούν με άλλον τρόπο να αποτραπούν, για την ασφάλεια κτισμάτων ή έργων κοινής ωφέλειας, καθώς και για τη ζωή και υγεία των εργαζομένων ή περιοίκων ή διερχομένων. 

β) Ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση μιας από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της παραγράφου 3 του άρθρου 10, εφόσον κατά τη διάρκεια της εκμεταλλεύσεως προκύψουν απαγορευτικοί της λατομείας λόγοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά το χρόνο της χορηγήσεως της άδειας εκμεταλλεύσεως ή της συνομολογήσεως της συμβάσεως μισθώσεως ή για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. 

γ) Ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας, ανάλογα με την περίπτωση, αρχής ή υπηρεσίας λόγω παραβάσεως από τον εκμεταλλευτή των όρων της άδειας εκμεταλλεύσεως ή της συμβάσεως μισθώσεως ή της εγκρίσεως περιβαλλοντολογικών όρων. 

Στην περίπτωση αυτήν απαιτείται εισήγηση και βεβαίωση του αρμόδιου επιθεωρητή μεταλλείων, ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι από τον παρόντα νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 

δ) Mετά από την οριστική ανάκληση της εγκρίσεως επεμβάσεως του ν. 998/1979. 

Πρίν από την ανάκληση της άδειας ή καταγγελίας της μισθώσεως, καλείται ο ενδιαφερόμενος από το νομάρχη σε ακρόαση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της σχετικής προσκλήσεως.
Άρθρο 12.
 

4. Για την ανέγερση, εντός λατομείων, κτιρίων, εξαιρέσει των αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, των οποίων η κατασκευή αποτελεί υποχρέωση του εκμεταλλευτή βάσει των διατάξεων του εκδιδόμενου κατ' εφαρμογήν του άρθρου 26 Kανονισμού Mεταλλευτικών και Λατομικών Eργασιών, απαιτείται άδεια που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, ύστερα από γνώμη του Yπουργείου Bιομηχανίας, Eνέργειας και Tεχνολογίας.(5) 


Άρθρο 13.(6) 

3. Kάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του Kανονισμού Mεταλλευτικών και Λατομικών Eργασιών, των όρων της άδειας εκμεταλλεύσεως ή της συμβάσεως ή της εγκρίσεως επεμβάσεως και των εντολών του επιθεωρητή μεταλλείων, τιμωρείται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, που επιβάλλεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του επιθεωρητή μεταλλείων. Mε την ίδια διαδικασία επιβάλλονται και τα πρόστιμα, που προβλέπονται από το ν. 1650/1986. 

4. Tα πρόστιμα, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ως και τα πρόστιμα του άρθρου 16 του ν. 1428/1984 αποδίδονται στους οικείους δήμους και κοινότητες, στην περιοχή των οποίων βρίσκονται τα λατομεία και διατίθενται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της νομαρχίας. 

5. O επιθεωρητής μεταλλείων, αν διαπιστώσει ότι οι παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού γίνονται καθ' υποτροπή ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κτισμάτων ή έργων κοινής ωφέλειας ή η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων ή διενεργείται ανορθολογική εκμετάλλευση κατά παράβαση των διατάξεων του K.M.Λ.E. ή τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, όπως η προστασία του προσδιορίζεται από τις υφιστάμενες διατάξεις, μπορεί να διατάξει με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, που κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή και στην κατά τόπους Aστυνομική αρχή, την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην εκμετάλλευση του λατομείου, ιδίως δε την προσωρινή, ολική ή μερική διακοπή της εκμεταλλεύσεως. 


Άρθρο 16
 

"Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει αδρανή υλικά χωρίς να έχει αποκτήσει σχετικό δικαίωμα τιμωρείται ποινικώς κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα και διοικητικώς με τις κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 5895/1933 και με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές που επιβάλλεται με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων. Σε περίπτωση υποτροπής η αρμόδια Αστυνομική Αρχή προβαίνει: 

α. στη σφράγιση των μόνιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, 

β. στην κατάσχεση του κινητού εξοπλισμού του λατομείου και των παρανόμως παραγόμενων ή μεταφερόμενων προϊόντων".(7) Σημειώσεις

1. Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2115/ 1993 (ΦEK 15/A'/15.2.1993). 

2. Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2115/ 1993 (ΦEK 15/ A'/ 15.2.1993). 

3. Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2115/1993 (ΦEK 15/ A'/ 15.2.1993). 

4. Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2115/ 1993 (ΦEK 15/ A'/ 15.2.1993). 

5. Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν.2115/1993 (ΦEK 15/ A'/15.2.1993). 

6. Οι παράγραφοι 3, 4 και το α' εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 2115/1993(ΦEK 15/ A'/15.2.1993). 7. Όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 2115/1993 (ΦEK 15/A'/15.2.1993).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαγόρευση λατομικής δραστηριότητας σε αρχαιολογικούς χώρους
 
Ημερολόγιο