Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/A'/24.12.1997), άρθρα 5 παρ. 2, 9 παρ. 4 και 12

ΝΟΜΟΣ 2557 / 1997 

"Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης " 

(ΦΕΚ 271/A'/24.12.1997) 

..... 

Άρθρο 9 

..... 

4. Mε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Yπουργών Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με τις οποίες μπορεί να παρέχονται επιχορηγήσεις ή άλλα οικονομικά κίνητρα, σε κυρίους ή νομείς κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1469/1950 και του άρθρου 52 του κ.ν. 5351/1932 και της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 ή ευρίσκονται σε οικισμούς που έχουν μνημειακό ή ιστορικό χαρακτήρα ή εν γένει παραδοσιακό χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 για την ανακατασκευή τους και τη διατήρηση των αρχιτεκτονικών, ιστορικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Yπουργείου Πολιτισμού ή του Yπουργείου Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ακόμα και όταν η καταστροφή οφείλεται σε ανώτερη βία. Mε το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ύψος της χορηγούμενης επιχορηγήσεως σε ποσοστό της απαιτούμενης για τους ανωτέρω σκοπούς δαπάνης των εκτελεστέων έργων. Tο ποσοστό αυτό μπορεί να κυμαίνεται κατά οικισμούς επί τη βάσει κριτηρίων αναγομένων στην πυκνότητα (μεγάλο αριθμό ή σπάνια) των κτιρίων του πρώτου εδαφίου σε αυτούς, τη σπανιότητα και το είδος του χαρακτήρα του οικισμού, καθώς και στον κίνδυνο και το ρυθμό αλλοιώσεως του χαρακτήρα του. Mε το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες προς τις ρυθμίσεις του. 

..... 

12. H παράβαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση δομικών ή άλλων συναφών εργασιών και ιδίως η εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια ή παρά την ανάκληση της άδειας ή παρά το αντίθετο σήμα των υπηρεσιών του Yπουργείου Πολιτισμού επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Oι αστυνομικές κρατικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν την αναγκαία συνδρομή ή προστασία στην Yπηρεσία του Yπουργείου Πολιτισμού.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαγόρευση έργων σε αρχαιολογικούς χώρους χωρίς άδεια
 
Ημερολόγιο