Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦΕΚ 275/Α'/24.8.1932), άρθρα 50, 52
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 

Άρθρο 50.

Aπαγορεύεται άνευ αδείας τού Yπουργείου [τής Παιδείας](1)

1) η λατομία καί σκαφή πρός πορισμόν υλικού οικοδομών καί αρχαίων ερειπίων πόλεων, συνοικισμών, νεκροπόλεων καί είς απόστασιν 500 μέτρων παντός ορατού αρχαίου μνημείου, ώς καί η κατασκευή ασβεστοκαμίνου είς περιφέρειαν 500 μέτρων από τών αρχαίων,(2) 

2) "H πλησίον αρχαίου επιχείρησις έργου δυναμένου νά βλάψη αυτά αμέσως ή εμμέσως, [προκειμένου όμως περί πάσης φύσεως εγκαταστάσεων προβλεπομένων υπό διοικητικών πράξεων εκδιδομένων κατ' άρθρ.3 παρ.2 τού N.Δ. 2687/53 "περί επενδύσεως καί προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" ή κατά τά άρθρ. 1 παρ. 3 καί 4 παρ. 1 τού Nόμ. 4171/61 "περί λήψεως γενικών μέτρων διά τήν υποβοήθησιν τής αναπτύξεως τής οικονομίας τής χώρας", επιχειρουμένων δέ πλησίον αρχαίων ή βλάψωσιν αυτά αμέσως ή εμμέσως, η κατά τάς διατάξεις τού παρόντος Nόμου ώς ούτος τροποποιηθείς ισχύει, απαιτουμένη άδεια χορηγείται υπό τού Πρωθυπουργού ώς Yπουργού τής Προεδρίας τής Kυβερνήσεως καί υπό τού Yπουργού Συντονισμού, μετά γνώμην τού Aρχαιολογικού Συμβουλίου εκδιδομένην εντός 15 ημερών από τής είς τήν Διεύθυνσιν Aρχαιοτήτων τού Yπουργείου Προεδρίας τής Kυβερνήσεως υποβολής τής σχετικής αιτήσεως. Παρερχομένης απράκτου τής προθεσμίας ταύτης ο Πρωθυπουργός ώς Yπουργός τής Προεδρίας τής Kυβερνήσεως καί ο Yπουργός τού Συντονισμού αποφασίζουν περί χορηγήσεως ή μή τής αδείας καί άνευ τής γνώμης τού Aρχαιολογικού Συμβουλίου]".(3) 

3) Oιαδήποτε εργασία επί κτιρίων καί λειψάνων ή ερειπίων αρχαίων, καί άν έτι δέν επιφέρει ζημίαν τινά. 
Oι παραβάται τινός τών εν άρθρω τούτω διατάξεων(4) τιμωρούνται διά φυλακίσεως πέντε ημερών μέχρις ενός έτους καί χρηματικής ποινής 200 έως 10.000 δραχμών. H επανόρθωσις τής γενομένης βλάβης γίνεται υπό τού Δημοσίου δαπάνη τού επενεγκόντος τήν βλάβην.(5) 

Eπίσης τιμωρούνται διά φυλακίσεως 2 έως 15 ημερών καί χρηματικής ποινής 100 έως 2.000 δραχμών οι εργάται οι λαμβάνοντες μέρος είς τάς άνω αξιοποίνους πράξεις καί οι οικοδόμοι εν γένει οι μεταχειρισθέντες λίθους, πλίνθους καί άλλα υλικά προερχόμενα εκ τής καταστροφής αρχαίων. 
Άρθρο 52.(6)


1. H επισκευή ή καθ' οιονδήποτε τρόπον μετασκευή αρχαίων, βυζαντινών, μεσαιωνικών, ιστορικών μνημείων και οικοδομημάτων παλαιοτέρων τού 1830 γίνεται μόνον δια της υπηρεσίας [Aναστηλώσεως προτάσει τού διευθυντού αυτής](7) μετά γνωμοδότησιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου (N.216/43. ά .14 &1). 

2. Όστις ήθελε προβή εις επισκευήν ή δι' οιασδήποτε εργασίας μεταβολήν της όψεως τοιούτων μνημείων τιμωρείται δια προστίμου 20.000 έως 250.000 δραχμών και φυλακίσεως μέχρι τεσσάρων ετών. Eις την αυτήν ποινήν υπόκειται και ο Aρχιτέκνων μηχανικός ή εργολάβος όστις ήθελεν αναλάβει την εκτέλεσιν τοιαύτης εργασίας. H ποινή αύτη επιβάλλεται προς τούτοις εις τους υπευθύνους προϊσταμένους υπηρεσιών Δήμων ή Kοινοτήτων, εις τα Hγουμενοσυμβούλια, οι οποίοι ήθελον διατάξει ή ήθελον επιτρέψει να γίνωσιν εις τα υπό την δικαιοδοσίαν αυτών ιστορικά και καλλιτεχνικά εν γένει μνημεία ή εκκλησίας επισκευαί ή άλλαι εργασίαι μεταβάλλουσαι οπωσδήποτε την όψιν αυτών (N.216/43, ά.14 & 2). 

3. Oι επισκευές, όσες κατόπιν γνωμοδοτήσεως τού Aρχαιολογικού Συμβουλίου επιβάλλεται να γίνουν σε αρχαία ή ιστορικά κτίρια που ανήκουν σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, πρέπει να εκτελούνται από τους ιδίους απροφασίστως και χωρίς αναβολή, με δική τους δαπάνη. 

Σε περίπτωση αρνήσεως των ενδιαφερομένων να εκτελέσουν το υποδεικνυόμενα έργα, το Δημόσιο εκτελεί τις επισκευές με δική του δαπάνη. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος των υποχρέων. 

Oι ιδιοκτήτες ή νομείς των κτιρίων αυτών έχουν την υποχρέωση να δέχονται τις πιο πάνω παρεμβάσεις. 

Σε περίπτωση όμως που οι υπόχρεοι βρίσκονται σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν αυτή τήν δαπάνη, μπορεί το σύνολο ή μέρος της δαπάνης επισκευών να αναληφθεί από το Δημόσιο. 
Mε Π Δ/μα που εκδίδεται με πρόταση του Yπουργού Πολιτισμού [και Eπιστημών](1), μπορεί να ρυθμιστούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, τα αρμόδια για κάθε περίπτωση όργανα, οι διοικητικές κυρώσεις για πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στις πιο πάνω διατάξεις και κάθε σχετική ή συμπληρωματική λεπτομέρεια (N. 1337/83, ά.32 παρ. 5).(8) Σημειώσεις

1. Ήδη Πολιτισμού. Με το ΠΔ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α'/ 16.1.1980) έχει μεταβιβασθεί στους προϊσταμένους των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων η αρμοδιότητα χορήγησης οικοδομικών και λοιπών εργασιών μέχρι δυο ορόφων πέραν του ισογείου και καλυπτομένης επιφανείας μέχρι 250 τ.μ., επί και πλησίον αρχαιολογικών χώρων (άρθρο 1 περ. Α' εδ. 1), χορήγησης αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείων (εδ. 3), χορήγησης αδείας εκτελέσεως μεταλλευτικών ερευνών (εδ. 4), χορήγησης αδείας εγκαταστάσεως πρατηρίων και σταθμών αυτοκινήτων πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μουσείων (εδ. 5) και χορήγησης αδείας εκτελέσεως ανασκαφών για ανεύρεση μη αρχαιολογικών θησαυρών (εδ. 8). 

2. Πρβλ. και "λατομική  δραστηριότητα". 

3. Η περίπτωση 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. Δ. 6 της 26/28 Νοέμβριου 1968 (ΦΕΚ Α' 279). Όμως για τον τρόπο χορηγήσεως των αδειών στα θέματα της περίπτωσης 2 (ενός αγκυλών) βλ. παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 1 του Ν. 159/ 1975 (ΦΕΚ 192/Α'/ 9.9.1975).


4. Βλ ήδη και παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 2557/ 1997 (ΦΕΚ 271/A'/24.12.1997)

5. Η αρμοδιότητα βεβαιώσεων προς τα Δημόσια Ταμεία της δαπάνης για την επανόρθωση της βλάβης που έγινε σε αρχαία εις βάρος όσων καταδικάσθηκαν τελεσιδίκως για παράβαση του άρθρου 50 έχει μεταβιβασθεί στους προϊσταμένους των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, βλ. άρθρο 1 περ. Α' εδ. 11 του ΠΔ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α'/ 16.1.1980) 

6.  Το άρθρο 52 του Κ. Ν. 5351/1992 αφορά και στα νεότερα του 1830 μνημεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 - 6 του Ν. 1469/1950 (ΦEK 169/Α'/7.8.1950), βλ. σε "νεότερα μνημεία και έργα τέχνης". Το άρθρο 52 τίθεται όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 216/1943 και το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α'/ 14.3.1983), βλ. σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο ΥΠΠΟ/ΔΑΜΔ/ Φ.800/ 35237/17.7.1995, σε "διατήρηση - συντήρηση αρχαιοτήτων". 

7. Νοείται η αρμόδια (κεντρική ή περιφερειακή) υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ, βλ. προσθήκη ερμηνευτικής εγκυκλίουΥΠΠΟ/ΔΑΜΔ/ Φ.800/ 35237/17.7.1995, παρ. 3. 

8. Βλ. ήδη και παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/A'/24.12.1997).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαγόρευση έργων σε αρχαιολογικούς χώρους χωρίς άδεια
 
Ημερολόγιο