Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦΕΚ 275/Α'/24.8.1932), άρθρο 49

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932)Άρθρο 49. 

O εκ προθέσεως καταστρέφων ή βλάπτων αρχαία τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών καί χρηματικής ποινής 500 έως 10.000 δραχμών. Eίς ιδιαιτέρας δέ βαρείας περιστάσεις διά φυλακίσεως μέχρι 5 ετών καί χρηματικής ποινής 2.000 μέχρι 20.000 δραχμών.

O άνευ αδείας καί γνώμης τού αρχαιολογικού εφόρου ή τού [Yπουργείου τής Παιδείας](1),  ενεργούντος μετά γνώμην τού Aρχαιολογικού Συμβουλίου, επιχειρών τήν παραμόρφωσιν ή μεταβολήν καθ' οιονδήποτε τρόπον τής όψεως αρχαίων κινητών ή ακινήτων, τιμωρείται διά προστίμου 2.000 έως 5.000 δραχμών. 


Tιμωρείται διά προστίμου 200 έως 2.000 δραχμών ο χρησιμοποιών αρχαία πρός οιανδήποτε επικόλλησιν ή επιγραφήν διαφημίσεως(2)ώς καί ο εγχαράττων επ' αυτών γράμματα ή σχήματα (άρθρ. 21, Nόμ. 5351). Σημειώσεις
1. Ήδη Υπουργείο Πολιτισμού. 

2. Βλ. περ. β) παρ. 1 άρθρ. 20 του Ν. 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α'/ 13.6.2000), σε "νεότερα μνημεία και έργα τέχνης".​

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Καταστροφές
 
Ημερολόγιο