Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 /Α'/15.10.1977), άρθρα 8 ε)δδ), 9 παρ. 2

ΝΟΜΟΣ 736/1977 

"Περί οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων"

(ΦΕΚ 316/Α'/15.10.1977) 


Άρθρο 8
Πόροι
 

Πόροι του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων είναι:

ε) δδ) Τα έσοδα εκ τελών δημοσιεύσεως φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου δι' εμπορικήν εκμετάλλευσιν.

Αρχή σελίδας   
Άρθρο 9
Διαδικασίαι καθορισμού εσόδων
 

2. Τα υπό της περιπτ. ε του άρθρ. 8 του παρόντος έσοδα και τέλη καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού [και Επιστημών](1) μετά γνώμην του Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

​Σημειώσεις


1. Ήδη Πολιτισμού. Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Τέλη δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου
 
Ημερολόγιο