Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Α. Ν. 1947/1939 (ΦEK 366/Α'/6.9.1939), άρθρο 13
"Περί οργανώσεως Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων του Κράτους" 

(ΦEK 366/Α'/6.9.1939) 


Άρθρο 13 


1.  Προκειμένης αιτήσεως αδείας κινηματογραφήσεως υπό ξένων, περί του επωφελούς και επειγόντος της οποίας υπάρχει προφανής βεβαιότης δύναται να ορισθή προσωρινώς το ποσόν δι' αποφάσεως του Δ/του Aρχαιοτήτων υποκειμένης είς τήν έγκρισιν του Aρχαιολογικού Συμβουλίου. 

2. [H εντός των μουσείων λήψις φωτογραφιών υπό επισκεπτών απαγορεύεται](1). Aδεία του Yπουργείου ή των αρμοδίων διεθυντών μουσείων επιτρέπεται ή υπό επισκεπτών και διά μικρών φορητών μηχανών φωτογράφησις ή κινηματογράφησις κατόπιν καταβολής τέλους [κυμαινομένου από 100 μέχρι 1000 δραχμών αναλόγως του αριθμού των ληφθησομένων φωτογραφιών].(2) 

3. [Φωτογραφίαι πρός σκοπούς εμπορίας απαγορεύονται](3), ο δέ θέτων είς κυκλοφορίαν τοιαύτα, ή δελτάρια εκ τούτων κατεσκευασμένα ή πάσης άλλης φύσεως αναπαραγωγήν, τιμωρείται διά χρηματικής ποινής 1000 μέχρι 10.000 δραχμών, εν υποτροπή δέ και διά φυλακίσεως 15 ημερών μέχρι 3 μηνών. Aί πλάκες και αναπαραγωγαί κατάσχονται και δημεύονται είς πάσας τάς περιπτώσεις υπέρ του Δημοσίου. Aν πρόκειται περί επαγγελματίου φωτογράφου, ούτος σύν ταίς ανωτέρω ποιναίς τιμωρείται και διά στερήσεως αδείας επαγγέλματος μέχρις 6 μηνών. 
4. Aπαλλάσσονται του τέλους αι φωτογραφίαι ανασκαφών και των εξ αυτών ευρημάτων, λαμβανόμεναι υπό των ανασκαπτόντων και των διά τάς ανασκαφάς δαπανώντων ιδρυμάτων, ή γενικώς υπό επιστημόνων πρός μελέτην και δημοσίευσιν, ως και αι πρός διαφημιστικούς σκοπούς γινόμεναι φωτογραφήσεις του σκοπού τούτου δεόντως πιστοποιουμένου.(4) Σημειώσεις
1. Ήδη ισxύει η παρ. 1.1.1. της Y. A. αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ Α1-Α2/ 22647/1336/5.5.1998 (ΦΕΚ 620/B'/19.6.1998). 

2. Ήδη ισχύουν τα τέλη που καθορίζονται με το άρθρο 8 περ. ε)ββ και το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 /Α'/ 15.10.1977). Για το ύψος των τελών βλ. Υ. Α. αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1-Α2/ 22647/ 1336/5.5.1998 (ΦΕΚ 620/Β'/ 19.6.1998), παρ. 1.1.3. 

3. Ήδη ισxύει η παρ. 1.1.4. της Υ. Α. αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1-Α2/ 22647/ 1336/5.5.1998 (ΦΕΚ 620/Β'/ 19.6.1998).4. Βλέπε και Υ. A. αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1-Α2/ 22647/1336/5.5.1998 (ΦΕΚ 620/B'/ 19.6.1998), παρ. 1.3.1.α και1.3.2.α.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Τέλη κινηματογράφησης - φωτογράφησης αρχαιοτήτων
 
Ημερολόγιο