Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α'/23.3.1932), άρθρο 307
ΝΟΜΟΣ 5343/1932 

"Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών"

(ΦΕΚ 86/A'/23.3.1932) 


Άρθρο 307.


1. Προς ενέργειαν παλαιοντολογικών ανασκαφών απολελιθωμένων σπονδυλοζώων απαιτείται άδεια της Εφορείας του Εθνικού Φυσιογνωστικού Μουσείου, χορηγουμένη μετά προτάσιν του Διευθυντού του Παλαιοντολογικού Μουσείου(1). Τα της εποπτείας των ανασκαφών, των μή γινομένων υπό του Διευθυντού του Παλαιοντολογικού Μουσείου, κανονίζονται δια Διατάγματος εκδιδομένου μετά πρότασιν της Εφορείας του Εθνικού Φυσιογνωστικού Μουσείου. 

2. Τα ευρήματα των ανασκαφών κατατίθενται εις το Εθνικόν Φυσιογνωστικόν Μουσείον, εκ δε των πολλαπλών δύνανται να χορηγώνται εις τον ενεργήσαντα τας ανασκαφάς αλλοδαπόν ανά έν εξ εκάστου είδους μετ' έγκρισιν του Υπουργού, λαμβανομένην μετά πρότασιν της Εφορείας. Σημειώσεις

1. Για τα μουσεία του Πανεπιστημίου Αθηνών βλ. ήδη Υ. Α. Β1/439/19.10.1999 "Κανονισμός λειτουργίας Μουσείων Πανεπιστημίου Αθηνών" (ΦΕΚ 1969/Β'/ 3.11.1999).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Παλαιοντολογικές ανασκαφές
 
Ημερολόγιο