Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦΕΚ 275/Α'/24.8.1932), άρθρο 9
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 


Άρθρο 9.(1)
 

"1. Περί τού διατηρητέου ακινήτου αρχαίου αποφαίνεται τό βραδύτερον εντός μηνός από τής δηλώσεως αυτού ο αρχαιολογικός έφορος, εν ή δέ περιπτώσει ευρίσκεται ούτος εν αμφιβολία,επιτροπή εκ τριών εφόρων οριζομένων υπό τού Yπουργείου, εντός δύο τό πολύ μηνών από τής δηλώσεως. Mετά πάροδον διμήνου από τής δηλώσεως ευρέσεως τού αρχαίου, εάν δέν ελήφθη απόφασίς τις περί αυτού, ο ιδιοκτήτης δικαιούται είς αποζημίωσιν διά τήν παρακώλυσιν τής χρήσεως τής ιδιοκτησίας αυτού. Παρελθόντος έτους από τής ημέρας τής δηλώσεως τής ευρέσεως τού αρχαίου, [άν δέν ελήφθη εισέτι απόφασίς τις περί αυτού, ο ιδιοκτήτης δύναται νά θεωρήση τούτο ώς μή διατηρητέον](2). O αρμόδιος αρχαιολογικός έφορος είναι υπεύθυνος διά τήν προσήκουσαν ενέργειαν πρός έγκαιρον εκτέλεσιν τών διατυπώσεων πρός απόφασιν περί τού διατηρητέου ακινήτου αρχαίου. 

Eάν είναι ανάγκη δοκιμαστικής σκαφής πρός εξακρίβωσιν τής σπουδαιότητος ακινήτου αρχαίου, δύναται ο αρχαιολογικός έφορος ή ο επιμελητής νά προβαίνη αμέσως είς ταύτην γνωρίζων τούτο τώ Yπουργείω, καί συνεννοούμενος περί τής δαπάνης (άρθρ. 8, Nόμ. 5351). 


2. Η ως άνω σημειουμένη ενιαύσιος προθεσμία ισχύει και δια πάσαν αίτησιν ιδιώτου περί οικοδομήσεως ή εκτελέσεως  οιουδήποτε έργου, συμφώνως προς το άρθρον 51 του παρόντος Νόμου(2), εφ' όσον δια την λήψιν αποφάσεως χρειάζεται η εκτέλεσις ανασκαφής(3) ή οιασδήποτε χωροταξικής ή άλλης μελέτης. Εν ή περιπτώσει, δεν χρειάζεται τοιαύτη εργασία ή μελέτη, η προθεσμία απαντήσεως ορίζεται μέχρι διμήνου, προκειμένου ιδία περί τόπων ευρισκομένων μακράν της έδρας της περιφερειακής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Μετά την παρέλευσιν της ως άνω καθοριζομένης προθεσμίας, η αρμοδία ετέρα κρατική αρχή δύναται να εκδώση την ζητουμένην άδειαν και άνευ συγκαταθέσεως της αρμοδίας υπηρεσίας της ΓενικήςΔιευθύνσεως [Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων](4). Προκειμένου περί αρχαιολογικών απαλλοτριώσεων το Αρχαιολογικόν Συμβούλιον υποχρεούται εις την άμεσον και κατ΄απόλυτον προτεραιότητα διενέργειαν των οικείων υποθέσεων, εντός του ταχυτέρου χρονικού διαστήματος." Σημειώσεις


1. Το άρθρο 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την προσθήκη της παραγράφου 2 του Ν.Δ. 4543/1966 (ΦΕΚ 184/Α'/19.9.1966). 

2. Βλ. όμως άρθρο 51 του ίδιου νόμου σε "απαλλοτριώσεις". 

3. Η αρμοδιότητα παροχής αδείας προς εκτέλεση ανασκαφών καθώς και δοκιμαστικών ανασκαφών εν όψει εκτελέσεως έργου για το οποίο έχει χορηγηθεί ή σχετική άδεια, έχει μεταβιβασθεί στον προϊστάμενο της αρμοδίας Εφορείας Αρχαιοτήτων, βλ. άρθρο 1, περ. Α', εδ. 2 του ΠΔ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α'/ 16.1.1980). 

4. Ήδη Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων (ΠΔ 426/1990 ΦΕΚ 163/Α'/30.11.1990).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Σωστικές ανασκαφές
 
Ημερολόγιο