Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ.Υ.Α. αρ. 5 οίκ. 25860/26.4.1982 (ΦΕΚ 216/ Β'/ 26.4.1982), άρθρο 3, παρ. 7 και 14
"Αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητος του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και των εποπτευομένων απ' αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών" 

(ΦΕΚ 216 Β'/26.4.1982) 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 4 του Νόμ. 1232/1982 "επαναφορά κλπ."

2.αποφασίζουμε: 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 3
Ευκαιριακές Επιτροπές
 

7. Οι διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα συστάσεως ή συνθέσεως ή συγκροτήσεως όλων των ευκαιριακών επιτροπών, στο μέλλον διατηρούνται σε ισχύ. 

"14. α) Διατηρούνται οι επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ. 4911 και 40 του Κ. Νόμ. 5351/32 "Περί αρχαιοτήτων" και λειτουργούν σύμφωνα με αυτές και με την ίδια σύνθεση". 

β) Διατηρείται επίσης η επιτροπή για την εκτίμηση του ύψους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη για τη στέρηση της προσωρινής χρήσεως και τη βλάβη που υπέστη λόγω ανασκαφής στο κτήμα του, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 42 του Κ.Ν. 5351/32 "Περί αρχαιοτήτων" και λειτουργεί με την εξής σύνθεση: 
1. Ο Ειρηνοδίκης, στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο, ως Πρόεδρος. 

2. Ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος ή εκπρόσωπός του. 

3. Ο αρμόδιος Διευθυντής Γεωργίας, ή εκπρόσωπός του, προκειμένου περί αγροτικών ακινήτων, ή ο αρμόδιος Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπός του, προκειμένου περί αστικών ακινήτων. 

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της, στον οποίο διαβιβάζεται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων η αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη και παρέχεται κάθε χρήσιμη πληροφορία."(1) 

Σημειώσεις


1. Η περ. β) τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 960/9.1.1990 (ΦΕΚ 19 Β'/ 17.1.1990).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Δοκιμαστικές ανασκαφές
 
Ημερολόγιο