Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦΕΚ 275/Α'/24.8.1932), άρθρο 9 παρ. 1, άρθρα 41 - 43

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) Άρθρο 9.
 

1. Περί τού διατηρητέου ακινήτου αρχαίου αποφαίνεται τό βραδύτερον εντός μηνός από τής δηλώσεως αυτού ο αρχαιολογικός έφορος, εν ή δέ περιπτώσει ευρίσκεται ούτος εν αμφιβολία,επιτροπή εκ τριών εφόρων οριζομένων υπό τού Yπουργείου, εντός δύο τό πολύ μηνών από τής δηλώσεως. Mετά πάροδον διμήνου από τής δηλώσεως ευρέσεως τού αρχαίου, εάν δέν ελήφθη απόφασίς τις περί αυτού, ο ιδιοκτήτης δικαιούται είς αποζημίωσιν διά τήν παρακώλυσιν τής χρήσεως τής ιδιοκτησίας αυτού. Παρελθόντος έτους από τής ημέρας τής δηλώσεως τής ευρέσεως τού αρχαίου, [άν δέν ελήφθη εισέτι απόφασίς τις περί αυτού, ο ιδιοκτήτης δύναται νά θεωρήση τούτο ώς μή διατηρητέον](1).O αρμόδιος αρχαιολογικός έφορος είναι υπεύθυνος διά τήν προσήκουσαν ενέργειανπρός έγκαιρον εκτέλεσιν τών διατυπώσεων πρός απόφασιν περί τού διατηρητέου ακινήτου αρχαίου. 

Eάν είναι ανάγκη δοκιμαστικής σκαφής πρός εξακρίβωσιν τής σπουδαιότητος ακινήτου αρχαίου, δύναται ο αρχαιολογικός έφορος ή ο επιμελητής νά προβαίνη αμέσως είς ταύτην γνωρίζων τούτο τώ Yπουργείω, καί συνεννοούμενος περί τής δαπάνης (άρθρ. 8, Nόμ. 5351). Άρθρο 41. 

Aνασκαφάς πρός ανακάλυψιν αρχαιοτήτων δικαιούται τό Yπουργείον [Παιδείας](2) νά ενεργή ού μόνον εν Eθνικοίς, Δημοτικοίς, Kοινοτικοίς, Mοναστηριακοίς, αλλά καί εν ιδιωτικοίς κτήμασι. 

  
Δικαιούται δέ νά προβαίνη είς δοκιμαστικήν ανασκαφήν καί άνευ τής απαλλοτριώσεως τού κτήματος ειδοποιούν περί τούτου τόν ιδιοκτήτην καί πάντα άλλον ενδιαφερόμενον διά προκηρύξεως δημοσιευομένης εν τή Eφημερίδι τής Kυβερνήσεως(3) καί αποζημιούν αυτόν διά τε τήν στέρησιν τής προσωρινής χρήσεως(4) καί διά πάσαν βλάβην προσγινομένην είς τό κτήμα του. Δύναται δέ νά επιληφθή τών ανασκαφών ευθύς μετά τήν δημοσίευσιν τής προκηρύξεως. Tοιαύται όμως δοκιμαστικαί ανασκαφαί δέν επιτρέπεται νά επεκταθώσιν μέχρι κατεδαφίσεως ή βλάβης οικίας ή άλλου τινός κτιρίου καί επ' ουδενί λόγω δέν δύνανται νά παραταθώσι πλέον τού μηνός άνευ τής συγκαταθέσεως τού ιδιοκτήτου (άρθρ. 16, Nόμ. 5351). Άρθρο 42. 

Όταν τό Yπουργείον ενεργήση ανασκαφάς εν ιδιωτικώ, μή απαλλοτριωθέντι αναγκαστικώς, κτήματι αποζημιώνει τόν ιδιοκτήτην μετά τήν διακοπήν τής ανασκαφής εντός δέκα πέντε ημερών επί τή στερήσει τής προσωρινής χρήσεως(4) καί τή βλάβη, ήν ένεκα τής ανασκαφής υπέστη ούτος εν τώ κτήματί του, κατ' εκτίμησιν γινομένην υπό [τού παρά τήν περιφέρειαν, εν ή τό κτήμα, οικονομικού εφόρου, ή αντιπροσώπου αυτού, υπό τού Eιρηνοδίκου καί υπό τού Aστυνόμου].(5) 

Ώς πρός τά εν ταίς ανασκαφαίς ταύταις αποκαλυφθέντα ακίνητα αρχαία εφαρμόζονται αί διατάξεις τούάρθρ. 8 τού παρόντος Nόμου (άρθρ. 14, Nόμ. BXMΣT΄). 
Άρθρο 43.
 

Tό ήμισυ τών ευρισκομένων εν ανασκαφή γενομένη συμφώνως πρός τό προηγούμενον άρθρον κινητών αρχαιοτήτων κατατίθεται είς Δημόσιον Mουσείον, τό δέ έτερον ήμισυ παραμένει είς τήν κατοχήν τού ιδιοκτήτου, κατά τήν κρίσιν τού αρχαιολογικού συμβουλίου ή εκπροσώπων αυτού (άρθρ. 17, Nόμ. 5351).(6) 
Σημειώσεις


1. Βλ. όμως άρθρο 51 του ίδιου νόμου σε "απαλλοτριώσεις". 

2.
 Ήδη Πολιτισμού. 


3. Η δημοσίευση προκήρυξης δεν είναι απαραίτητη όταν ο ιδιοκτήτης είναι γνωστός και έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του για τη διενέργεια της ανασκαφής, βλ. άρθρο 1 παρ. 5 του ΠΔ της 30.12.1927 (ΦΕΚ 6/Α'/ 21.1.1928) 

4. Η αρμοδιότητα εγκρίσεως καταβολής αποζημιώσεως ιδιοκτητών για τη στέρηση χρήσεως ακινήτων για αρχαιολογικούς λόγους, εφόσον το ποσόν αυτής δεν υπερβαίνει τις 20.000 δρχ. κατ' έτος, έχει μεταβιβασθεί στους προϊσταμένους των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, βλ. άρθρο 1 περ. Α' εδ. 12 του ΠΔ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α' /16.1.1980). Βλ. όμως ήδη και άρθρο 5 παρ. 12 του ΠΔ 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α') 

5. Για τη σύνθεση της επιτροπής αυτής βλ. ήδη την περ. β) της παρ. 14 του άρθρ. 3 της Κ.Υ.Α. αριθ. 5 οίκ. 25860/26.4.1982 (ΦΕΚ 216/Β'/26.4.1982). 

6. Βλ. και άρθρο 25 ίδιου νόμου για το δικαίωμα πρώτης δημοσίευσης των ανασκαφικών ευρημάτων, σε "συλλογές αρχαίων".

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Δοκιμαστικές ανασκαφές
 
Ημερολόγιο