Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α'/30.5.2000), άρθρο 4, παρ. 2
​ΝΟΜΟΣ 2833/2000  

"Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις." 

(ΦΕΚ 150/A'/30.5.2000) 

Άρθρο 4 

2.α. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως (όπως ιδίως η βελτίωση οδών ή δημιουργία κοινόχρηστων χώρων) την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Ο σκοπός αυτών των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θεωρείται δημόσιας ωφέλειας. 

β. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου χαρακτηρίζονται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας και κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπέρ της ανώνυμης εταιρίας "Εταιρία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α. Ε." ή του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλως του προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξης. 

γ. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 του άρθρου 6, των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8, και των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του ν. 2730/1999 για το "Σχεδιασμό, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που κηρύσσονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαλλοτριώσεις
 
Ημερολόγιο