Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N. Δ. 797/1971 (ΦEK 38/Α'/16.2.1971), άρθρα 7, 9, 11 (παρ. 1 εδ. 3, παρ. 3 και 6 εδ. 2 - 3), 30
​ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 797/1971 

"Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" 

(ΦEK 38/A'/16.2.1971) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ 

  

Άρθρον 7
Τρόπος συντελέσεως της απαλλοτριώσεως. 

1. Συντέλεσις της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου, επιφέρουσα κτήσιν της κυριότητος ή του συσταθέντος επί αλλοτρίου πράγματος εμπραγμάτου παρά του υπέρ ου η τοιαύτη απαλλοτρίωσις, επέρχεται από της εις τον δικαιούχον καταβολής της προσδιορισθείσης προσωρινώς ή οριστικώς αποζημιώσεως, κατά τα άρθρ. 18 και επόμενα του παρόντος, ή από της δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της γενομένης εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά το άρθρ. 8 του παρόντος καταθέσεως της αποζημιώσεως ταύτης. Εάν υπόχρεων προς καταβολήν της αποζημιώσεως είναι το Δημόσιον, η συντέλεσις της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως επέρχεται και από της υπέρ του δικαιούχου της αποζημιώσεως εκδόσεως του οικείου χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

2. Συντελεσθείσης, κατά τα εν τη παρ. 1 οριζόμενα, της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ο υπέρ ου ταύτη υποχρεούται όπως επιμεληθή αμελλητί της μεταγραφής εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών της αποφάσεως κηρύξεως αυτής, συνοδευομένης υπό της πράξεως εξοφλήσεως της αποζημιώσεως, ή της δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της παρακαταθέσεως ταύτης, ή του εκδοθέντος οικείου χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Η μεταγραφή αύτη δύναται να ενεργηθεί και επιμελεία παρόντος ενδιαφερομένου.  


Άρθρον 9
Συνέπειαι της συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.

1. Συντελεσθείσης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριωθέντος, πας νομεύς ή κάτοχος τούτου, ως και οιοσδήποτε τρίτος, έλκων δικαιώματα εξ' αυτών, υποχρεούται, όπως, επί τη εγγράφω προσκλήσει του υπέρ ου η τοιαύτη απαλλοτρίωσις, παραδώση το απαλλοτριωθέν ελεύθερον εις τούτον εντός δέκα ημερών. 

2. Αρνουμένου του ιδιοκτήτου, του νομέως ή κατόχου του απαλλοτριωθέντος, ή παντός τρίτου έλκοντος δικαιώματα εξ αυτών, να παραδώσει τούτο ελεύθερον, ως ορίζει η προηγουμένη παράγραφος, διατάσσεται η αποβολή αυτού, κατά την προβλεπομένην του άρθρ. 18 του παρόντος ειδικήν διαδικασίαν. 

3. Συντελεσθείσης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, παν εμπράγματον δικαίωμα επί του απαλλοτριωθέντος οιουδήποτε τρίτου, μετασχόντος ή μη, έτι και μη προσκληθέντος εις την δίκην περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, τρέπεται εφ' εξής εις ενοχικήν αξίωσιν επί της παρακαταθείσης αποζημιώσεως ή κατά του οπωσδήποτε εισπράξαντος την αποζημίωσιν ή του υπέρ ου εξεδόθη το χρηματικόν ένταλμα πληρωμής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 

ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ 

  

Άρθρον 11
Αυτοδικαία ανάκλησις αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.

2. 


"Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για τη συντήρηση ή ανεύρεση αρχαιοτήτων και γενικά για αρχαιολογικούς σκοπούς θεωρείται ωσαύτως αυτοδικαίως ανακληθείσα, εφόσον εντός οκταετίας από την κήρυξη αυτής δεν ήθελε καθορισθεί, δικαστικώς ή εξωδίκως, η ένεκα ταύτης προσωρινή ή οριστική αποζημίωση, Εξαιρούνται από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής οι απαλλοτριώσεις για εφαρμογή σχεδίων πόλεων γενικά".(1) 


"3. Η κατά τα παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αυτοδικαίως επερχομένη ανάκλησις αναγκαστικής απαλλοτριώσεως θεωρείται μη γενομένη εις ην περίπτωσιν, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της εκπνοής των εν ταις παραγράφοις ταύτες προθεσμιών, ο καθ' ου η απαλλοτρίωσις υποβάλλει εις την Διεύθυνσιν Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών έγγραφον δήλωσιν, περί του ότι επιθυμεί την περαιτέρω διατήρησιν της απαλλοτριώσεως".(2) 


6. 

Αναγκαστικαί απαλλοτριώσεις δια .....αρχαιολογικούς σκοπούς, δύναται να κηρυχθούν εκ νέου, συντρεχουσών των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, μετά πάροδον τριμήνου από της αυτοδικαίας ή μη ανακλήσεως αυτών. Κατά την διάρκειαν του ως άνω, κατά περίπτωσιν, χρονικού διαστήματος δεν κωλύεται η Διοίκησις να χωρήση εις τας κατά νόμον προκαταρκτικάς ενεργείας δια την κήρυξιν της απαλλοτριώσεως.


.....

Άρθρον 30
Ποινικαί και Πειθαρχικαί Κυρώσεις

1. Ο εκ προθέσεως υποδεικνύων ψευδή όρια ή προσάγων εικονικούς τίτλους ή παρεμβαίνων εις σχετικήν δίκην υφ' οιανδήποτε ιδιότητα, προς υποστήριξιν ανυπάρκτων δικαιωμάτων επί απαλλοτριωθέντος ακινήτου, είτε εαυτού είτε άλλου, δια λογαριασμόν του οποίου ενεργεί, τιμωρείται υπό του Πλημμελειοδικείου του τόπου του ακινήτου με φυλάκισιν και χρηματικήν ποινήν μέχρις εκατόν χιλιάδων δραχμών, επιφυλασσομένων των τυχόν βαρυτέρων ποινών του Ποινικού Κώδικος. 

2. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος αρμόδιοι δικασταί ή διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ηυξημένον καθήκον, όπως τηρούν αυστηρώς τας υπό του παρόντος προβλεπομένας προθεσμίας, εντός των οποίων οφείλουν να εκτελούν τας ανατιθεμένας αυτοίς αρμοδιότητας. Η παραμέλησις των προθεσμιών τούτων συνιστά σοβαρόν πειθαρχικόν παράπτωμα, τιμωρούμενον κατά τας κειμένας διατάξεις.

  


Σημειώσεις

1. Το εδάφιο αντικαταστάθηκε ως έχει από το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α'/ 14.3.1983). 

2. Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως έχει με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 212/1975.

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαλλοτριώσεις
 
Ημερολόγιο