Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Κ. Ν. 5351/1932 (ΦEK 275/Α'/24.8.1932), άρθρα 8 - 9, 44, 51
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 5351/1932 

"Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμ. 5351 ώς και των εν ισχύϊ σχετικών διατάξεων των Νομ. ΒΧΜΣΤ', 2447, 491, 4823 και του Ν.Δ. της 12/16 Ιούν. 1926 εις εν ενιαίον κείμενον νόμου, φέρον τον αρίθ. 5351 και τον τίτλον "περί αρχαιοτήτων" 

(ΦEK 275/A'/24.8.1932) 

Άρθρο 8. 

Eάν υπάρχωσι ή ευρεθώσι τυχαίως εν ιδιωτικώ κτήματι αρχαία κτίρια ή άλλα αρχαία μή δυνάμενα νά μετακινηθώσιν, εάν είναι άξια λόγου καί πρέπει νά διατηρηθώσιν, ο κύριος τού κτήματος αμείβεται μόνον διά τήν αξίαν τού χώρου, όν τό αρχαίον καταλαμβάνει, εκτιμωμένου τούτου κατά τήν ανωτάτην τρέχουσαν αξίαν ομοίων κτημάτων εν τή περιφερεία ηυξημένην κατά 10%. 


Άρθρο 9.(1) 

"1. Περί τού διατηρητέου ακινήτου αρχαίου αποφαίνεται τό βραδύτερον εντός μηνός από τής δηλώσεως αυτού ο αρχαιολογικός έφορος, εν ή δέ περιπτώσει ευρίσκεται ούτος εν αμφιβολία, επιτροπήεκ τριών εφόρων οριζομένων υπό τού Yπουργείου, εντός δύο τό πολύ μηνών από τής δηλώσεως. Mετά πάροδον διμήνου από τής δηλώσεως ευρέσεως τού αρχαίου, εάν δέν ελήφθη απόφασίς τις περί αυτού, ο ιδιοκτήτης δικαιούται είς αποζημίωσιν διά τήν παρακώλυσιν τής χρήσεως τής ιδιοκτησίας αυτού(2). Παρελθόντος έτους από τής ημέρας τής δηλώσεως τής ευρέσεως τού αρχαίου, [άν δέν ελήφθη εισέτι απόφασίς τις περί αυτού, ο ιδιοκτήτης δύναται νά θεωρήση τούτο ώς μή διατηρητέον](3). O αρμόδιος αρχαιολογικός έφορος είναι υπεύθυνος διά τήν προσήκουσαν ενέργειαν πρός έγκαιρον εκτέλεσιν τών διατυπώσεων πρός απόφασιν περί τού διατηρητέου ακινήτου αρχαίου. 

Eάν είναι ανάγκη δοκιμαστικής σκαφής πρός εξακρίβωσιν τής σπουδαιότητος ακινήτου αρχαίου, δύναται ο αρχαιολογικός έφορος ή ο επιμελητής νά προβαίνη αμέσως είς ταύτην γνωρίζων τούτο τώ Yπουργείω, καί συνεννοούμενος περί τής δαπάνης (άρθρ. 8, Nόμ.5351). 

2. Η ως άνω σημειουμένη ενιαύσιος προθεσμία ισχύει και δια πάσαν αίτησιν ιδιώτου περί οικοδομήσεως ή εκτελέσεως  οιουδήποτε έργου, συμφώνως προς το άρθρον 51 του παρόντος Νόμου, εφ' όσον δια την λήψιν αποφάσεως χρειάζεται η εκτέλεσις ανασκαφής ή οιασδήποτε χωροταξικής ή άλλης μελέτης. Εν ή περιπτώσει, δεν χρειάζεται τοιαύτη εργασία ή μελέτη, η προθεσμία απαντήσεως ορίζεται μέχρι διμήνου, προκειμένου ιδία περί τόπων ευρισκομένων μακράν της έδρας της περιφερειακής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Μετά την παρέλευσιν της ως άνω καθοριζομένης προθεσμίας, η αρμοδία ετέρα κρατική αρχή δύναται να εκδώση την ζητουμένην άδειαν και άνευ συγκαταθέσεως της αρμοδίας υπηρεσίας της Γενικής Διευθύνσεως [Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων]. Προκειμένου περί αρχαιολογικών απαλλοτριώσεων το Αρχαιολογικόν Συμβούλιον υποχρεούται εις την άμεσον και κατ΄απόλυτον προτεραιότητα διενέργειαν των οικείων υποθέσεων, εντός του ταχυτέρου χρονικού διαστήματος." 

Άρθρο 44. 

Προκειμένου περί ανασκαφής ενεργηθησομένης εν ιδιωτικώ κτήματι υπό τής αρχαιολογικής Eταιρείας ή υπό τινος τών ξένων αρχαιολογικών Σχολών, η μέν απαλλοτρίωσις ενεργείται κατά τούς ισχύοντας Nόμους υπέρ τού Kράτους, τό δέ τίμημα καταβάλλει τό ανασκάπτον ίδρυμα. 


Άρθρο 51. 

Iδιώτης όστις παρακωλύεται νά ενεργήση εν τώ κτήματί του οιανδήποτε πράξιν απαγορευομένην διά τού προηγουμένου άρθρου, δύναται νά ζητήση τήν απαλλοτρίωσιν τού κτήματός του, [εάν δέν γίνη αύτη μετά πάροδον διετίας από τής υποβολής τής αιτήσεως, ο ιδιώτης δύναται νά διαθέση τό κτήμα του κατά βούλησιν.](4) Eίς αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν τών τοιούτων κτημάτων δύναται τό Δημόσιον νά προβαίνη καί μετά τήν πάροδον τής διετίας (άρθρ. 24, Nόμ. 5351). 


Σημειώσεις
1. Το άρθρο 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την προσθήκη της παραγράφου 2 του Ν.Δ. 4543/1966 (ΦΕΚ 184/Α'/19.9.1966). 

2. Βλ.άρθρο 8 ίδιου νόμου σε "αρχαιότητες, αποζημιώσεις - αμοιβές". 

3. Βλ. όμως σημ.4 σε άρθρο 51 του ίδιου νόμου. 4. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος 1975 η προστασία των μνημείων είναι διηνεκής, το άρθρο 51 έχει κριθεί αντισυνταγματικό (Σ.τ.Ε. Ολομέλεια 3146/1986).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαλλοτριώσεις
 
Ημερολόγιο