Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ν. 5046/1931 (ΦΕΚ 166/Α'/24.6.1931), άρθρο 6
​"Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4823 "Περί ανεγέρσεως, επισκευής και συντηρήσεως αρχαιολογικών μουσείων" 

(ΦΕΚ 166/Α'/24.6.1931) 
Άρθρο 6. 

Περιουσίαι αρχαίων εκκλησιών έχουσων ιστορικήν ή καλλιτεχνικήν αξίαν και κειμένων εντός αρχαιολογικών χώρων, αποφάσει Yπουργού [της Παιδείας](1), μετά γνώμην του Aρχαιολογικού Συμβουλίου διατίθενται πρός συντήρησιν, επισκευήν καί ευπρεπισμόν εν γένει αυτών καί των έν χώρω υπαρχόντων μνημείων και εις την απαλλοτρίωσιν υπαρχουσών τυχόν έν τω χώρω ιδιωτικών κτήσεων, κωλυουσών την ευπρεπή εμφάνισιν ή την έρευναν του χώρου, επιτρεπομένης και της εκποιήσεως οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας των εν λόγω εκκλησιών.

Tα της διοικήσεως και διαχειρίσεωςτων ως άνω περιουσιών πρός πραγματοποίησιν του ανωτέρου διαγραφομένου σκοπού και εν γένει τά της εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως θέλουν κανονισθή διά Π. Δ/των, εκδιδομένων προτάσει των υπουργών [Παιδείας](1) και Oικονομικών. 

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαλλοτριώσεις
 
Ημερολόγιο