Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


N.4823/1930 (ΦEK 245/Α'/18.7.1930), άρθρο 2
​(ΦEK 245/Α'/18.7.1930) 


Άρθρο 2. 

"Προς εξυπηρέτησιν των αναγκών υδρεύσεως και συντηρήσεως των μουσείων και των παρ' αυτοίς κήπων και αρχαιολογικών ιδρυμάτων επιτρέπεται διά Π.Δ/τος προκαλουμένου υπό του επί [της Παιδείας και Θρησκευμάτων](1) Yπουργού, λόγω δημοσίας ωφελείας, η αναγκαστική απαλλοτρίωσις πηγαίων υδάτων και των αναγκαίων πρός διοχέτευσιν τούτων εκτάσεων. Ως πρός τήν διαδικασίαν τής απαλλοτριώσεως εφαρμόζονται κατά τά λοιπά αί διατάξεις του [Nόμ. ΓπNΆ, ώς αυθεντικώς ηρμηνεύθη διά του Nόμ. 103]".(2) 

​Σημειώσεις
1. Ήδη του Πολιτισμού. 
2. Η παράγραφος αυτή προσετέθη με το άρθρο 1 του Ν. 5350/1932 (ΦΕΚ 93/ Α'). Αντί των εντός αγκύλης νόμων ισχύει ήδη το Ν.Δ. 797/1971 "Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" (ΦΕΚ 1/Α'/30.12.1970 - 1.1.1971).

Είδος αρχαιολογικής νομοθεσίας:

Απαλλοτριώσεις
 
Ημερολόγιο