Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ) και αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Εκσυγχρονισμός και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚΕΔ) στους Δελφούς

Η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων ανακοινώνει την ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ, της μελέτης (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ) και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Εκσυγχρονισμός και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚΕΔ) στους Δελφούς», στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η διακήρυξη και τα αντίστοιχα έγγραφα της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καταχωρήθηκαν στις 20/02/2024 στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα με συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205143 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις